ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި 13 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރަޖީވް ގާނދީ އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވި ހަމީހުން މިނިވަން ކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި 12 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަލަމްގިރި އިތުރު 9 މަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި

ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއެކު 50 މީހުން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސަށް އިތުރު ބަސް ރޫޓެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

ޗާގޯސް މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ހިއްސާކުރި ވާހަކަ ދޮގު ކޮށްފި

ޗާގޯސް މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ހިއްސާކުރި ވާހަކަ ދޮގު ކޮށްފި

ރޭޕް ކޭސް އެއްގައި މަރަން ހުކުމް ކުރި 3 މީހަކު އިންޑިއާގައި މިނިވަން ކޮށްފި

ފިއްލަދޫއަށް 12 ގްރާމު ޑްރަގް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް އެ ރަށު ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި