ޒަމީރު 3 މަސްތެރޭ 40 ގައުމަކަށް ދަތުރުކޮށް, ދަތުރުތަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފި, ދަތުރުތަކުން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހޯދާ ދެވިފައެއް ނެތް!

10،000 ވަޒީފާ އުފައްދައިދޭނެ "އައްޑޫ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން" އިފްތިތާހު ކޮށްފި!

މުހިންމު އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅައި، ގުޅިފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާއްމު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް މުޢިއްޒުއަށް ޝަކުވާ ފޮނުވޭނެ ޚާއްޞަ ޕޯޓަލްއެއް އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންނެތް 76 ރަށުގައި ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފުތިތާހު ކޮށްފި

އެޗްޑީސީގެ ހަވަނަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުން 10 ދާއިރާއަކުން 75 ބައިވެރީން ތަމްރީނު ކޮށްފި

ޕާޓީން ވަކި ކޮށްފި ނަމަ ރިކޯލް ވޯޓަކަށް!

ޕިކަޕުގައި ހުރެ ހުތުރު ވައްތަރު ޖެއްސީ ދިވެއްސެއް، ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފަހަތުން އަރާ ލޫޓަން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ދިފާއު ކޮށްފި

އެމްއެފްއެލްސީ އިން ދެ ވައްތަރެއްގެ ލޯން ސްކީމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަށް މިރުޒާޤު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް މުޅިިން އާ ތަސައްވުރަކާއެކު ސިޔާމް މަޖިލިހަށް ވާދަ ކުރައްވަނީ!