ކޮލަމާފުށި މަގުތަކުަގައި ތާރު އަޅަން އާރްޑީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފި

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ހިލާފުވި އުޅަނދެއްގެ ނަން ސިއްރު ކޮށް ހުއްދަ ބާތިލް ކޮށްފި

ފުރަތަމަ ޖޫނިއާ ކޮލެޖް ދިއްދޫގައި އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ފެނަކައާ ހަވާލު ކޮށްފި

ޗައިނާ-ރާއްޖެ ފަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

މޭރީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މާވިން އަދި ލަމްހާއަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ "ސިމް ޕެކެއް" އުރީދޫ އިން ތައާރަފު ކޮށްފި

ވަށުގިރި ރިސޯޓުން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އީއައިއޭ ހެދި މައްސަލާގައި ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ކޮށްފި

ވަށުގިރި ކުންފުނި ފަސް ލައްކައިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި