ސެނެގޯލާއި ގިނީ އެއްވަރު، މަލާވީ އުންމީދު އާ ކޮށްފި

ކޯމަން ބާޔާންއާއެކު އެއްބަސްވުން އާ ކޮށްފި

ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ކޮވިޑް ޓެސްޓް ފަސޭހައިން ހެދޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުން ކަރަންޓީ ކުރާ މުއްދަތު 10 ދުވަހަށް ކުރު ކޮށްފި

މޭރީގެ މަރު: މާވިންގެ ބަންދު އަނެއްކާވެސް އިތުރު ކޮށްފި

ހިއުމަން ޓްރެފިކިން މައްސަލައެއްގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި، ފުލުހެއް ހިމެނޭ

މާލެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާ ނަމަ ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހަދަން މަޖުބޫރު ކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފި

ޗެނަލް 13ގެ ނޫސްވެރިއަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި