އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ ދެމުން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ކުށްވެރި ކޮށްފި

އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ސިޓީން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅުން: 5 މީހަކަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ލިސްޓު، އީސީ އިން އާންމުކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ޖަލްސާއަށް އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ ވެއްދީ ސަރުކާރުން ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ލެއާއޯ މިލާނާއިއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އައު ކޮށްފި

ސައިކަލު ހުންގާނުގެ ތެރެއަށް ވަޅިއެއް ލައިގެން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލައިގަ ފަސް މީހުންނަށް ދައުވާ ކޮށްފި

މޫސުން ގޯސް، ނެރެފައިވާ ވައިޓް އެލާޓުގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފި