ޖިންސީގޯނާއާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އާންމުންގެ ބަޔަކު އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

އެފްވައިޑީއެސް އިން ފުޅަދޫ ސްކޫލަށް ފޭސް މާސްކް ހަދިޔާ ކޮށްފި.

ހޮންކޮންގްގެ އަމަނާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކުކުޅު ފިހާރަ އިން ކުކުޅުގެ ބާވަތްތަކުން ކަރީ ކަޓް ތައާރަފު ކޮށްފި

ސުޝާންތު މަރުވިއިރު 3 ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފި

އޭޑީކޭއިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު 12 ދުވަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ކައި ގެ ދީލަތިކަން: ގިވްއަވޭގެ އިތުރުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ވެސް ހަދިޔާ ކޮށްފި!

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު މުރާޖަޢާކުރަން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

18 އަހަރުނުވާ 2 ކުދިން ރޭޕް ކޮށްފި، 2 ކުދިންވެސް އިނީ ބަލިވެ