ރެޑްވޭވަށް 21 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދެއްކި މީހަކު ގޭބަންދު ކޮށްފި

ދެ ރަށެއްގައި ހިންގި އޮަޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ޑްރަގާއެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު 3 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ވިޖޭ ލީޑް ރޯލު ކުޅޭ ދަރްމާގެ ލައިގާ އިއުލާން ކޮށްފި

ހަތް ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލާގައި ޝާންޓޭ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި

މާލޭގެ ހަތަރު ގެ އެއް ބަލައިފާސްކޮށް، ޑްރަގާއެކު އަންހެނަކާއި ތިން ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސާމާނުތަކަކާއެކު ހުޅުމާލެއިން 4 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަކަރު ހަދައިގެން ފައިސާ ހޯދި މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

މީރާގެ ހުޅުމާލެ އޮފީސް ފަޅާލައި ވައްކަން ކޮށްފި

މިރާގެ ހުޅުމާލޭ އޮފީސް ފަޅާލައި ވައްކަން ކޮށްފި