ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހަކު ރޭޕް ކުރި މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި

ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ.ގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި އިމްރާން ޚާންގެ ސަޕޯޓަރުން ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި 700 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އަޅަން ސޮއި ކޮށްފި

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދިޔަ އަންހެނަކު މޫދުގައި ރޭޕް ކޮށްފި

ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ބެންޒެމާ އަލް އިއްތިހާދަށް ސޮއި ކޮށްފި

އޭޖީގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަދި ފޭދޫގައި ގާއިމުކުރި ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ރިފްއަތުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

ފްރޭންކްފާޓް ބަލިކޮށް ޖަރުމަނު ކަޕް ލައިޕްޒިގުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ހަތަރު ރަށެއްގައި އިރުގެ އަލިން އުފައްދާ ކަރަންޓުން އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުމަށް ސޮއި ކޮށްފި