ޝަރީފާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ނަޝީދު ދައުވާ ކޮށްފި

ޒަޔާން މަރާލި މައްސަލައިގައި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ބޮމުގެ އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގޮއިދޫ ސްކޫލުގައި 8 ކްލާސްރޫމް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

ތިން ދުވަސް ތެރޭ، މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަމުރު ކޮށްފި

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކޮށްފި

ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަމުރު ކޮށްފި

ރަޝީދާ ބީއެމްއެލްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލޭނެކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކޮށްފި

ޗައިނާ އަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން ސިފައިންގެ ވެރިއަކަށް ޓައިވާނުގައި ދައުވާ ކޮށްފި