ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ އިތުރު ސިފައިން ރާއްޖެ އަރުވަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ސެޓެލައިޓް ސްކޫލު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ކޮވިޑް ކޭސްތައް މަތިންވަމުން ގޮސް 1،200 ހުރަސް ކޮށްފި

އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާތައް ސްކޫލް ކައިރީ ހަރުކުރުން އެޑިއުކޭޝަނުން ކުށްވެރި ކޮށްފި

ޕްރިންސިޕަލެއް ނެތި ކިޔެވުން ފަށާތީ، ޅ. އޭއީސީގެ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

"ބްރިޖިންގ ދަ ކޮމިއުނިޓީސް މޯލްޑިވްސް" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ޓާޓާއަށް ދެބިމާއި ޅޮއްސަލަފުށި ދޭން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

ފައިނުން މޫސުމީ ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކޮށްފި

ކޮމަންޑޫގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ގޭގައި ތިބެގެން ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި