ގަމުގައި ކަރަންޓް ކަނޑައިލި ނުވަ ގެއަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމުން ކަރަންޓްދީފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ބައިގަޑިއެއްހާއިރަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ވައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ތަނބު ޖަހާނެ ތަންތަނުގެ ސާވޭއެއް ފަށަނީ

ގެއަކުން ފެނާއި ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން ވަގުތުން އެ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ބިލެތްފަހީގައި ހަރުގެއަކާއި ކަރަންޓު ފޮށިތަކެއްގައި ރޯކޮށް، މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލުގެ 30 ޕަސެންޓް ހަރަދު ވަނީ ދިއްލުމަށް: ސްޓެލްކޯ

އދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކަރަންޓު ބިލު ނުދައްކައިގެން އެ ދެ ތަނުން އިއްޔެ ކަރަންޓު ކަނޑާލިތާ 12 ގަޑިއިރުނުވަނީސް ރައްޔިތުންގެ ނުކުމެ އަލުން އެ ދެތަނަށް ކަރަންޓު ދީފި

މުލީއާގޭގައި ހަރުކުރި ސޯލާ ޕެނަލްތަކުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓު ބިލްގެ 50 ޕަސެންޓް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ

ތިނަދޫގައި ފެންބޮޑުވެ ކޯރު ކޮންނަން އުޅެނިކޮށް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ ޑީއާރުޕީ އަނެއްކާވެސް މުޒާހަރާ އަށް