ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ރަގަޅުކުރަން ބޭނުންވާ ކޭބަލްތައް ރަށްތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރަން 15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޭބަލް ރަށްރަށަށް ފޮނުވައިފި

ކަމަދޫގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އިތުރު ޖަނޭރޭޓަރެއް

ކެނދިކުޅުދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލާގައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދިމާވަނީ ގާބިލް މީހުން ނެތުމުން: ނާޒިމް

ފެނަކަ އަށް އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ: ކައުންސިލް

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގައި އޮމަދޫގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ތަރައްގީކުރަން ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ

ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މެގަ މަޝްރޫއެއް އިއުލާންކޮށްފި