ކޮލޮރާޑޯގެ މުސްލިމް މަސައްކަތްތެރިންގެ ބަޔަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރު

ތިން އަހަރަފަހު ލިބުނު ހިދުކޮޅު- ބަދަލުގެ ކޮޅުމަތި!

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވިލާ އިން 110 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން އޭސީސީން އަންގައިފި

މުދާ އުފުލާ ގަޑިއަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ އަގަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ – އެސްޓީއޯ

މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާނެ - އިދިކޮޅު

މާލޭގެ ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް އެހާ ބޮޑުވެގެންދިޔައީ މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން: މަލީހު

މުދާ އުފުލާ ގަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލުގެ މަގްސަދު ހާސިލު ވާނީ ކިހާވަރަކަށް؟

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެ، ސަރުކާރުން ސީލައިފަށް 185 މިލިޔަން ރުފިޔާ!

ހައުސިން އެއްބަސްވުމެއް އުވާލާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 185 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދެނީ

މޮބައިލް ނަމްބަރެއް އެހެން މީހަކަށް ވިއްކި މައްސަލައިގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ދިރާގަށް ކޯޓުން އަންގައިފި