މާލޭގެ ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް އެހާ ބޮޑުވެގެންދިޔައީ މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން: މަލީހު

މުދާ އުފުލާ ގަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލުގެ މަގްސަދު ހާސިލު ވާނީ ކިހާވަރަކަށް؟

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެ، ސަރުކާރުން ސީލައިފަށް 185 މިލިޔަން ރުފިޔާ!

ހައުސިން އެއްބަސްވުމެއް އުވާލާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 185 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދެނީ

މޮބައިލް ނަމްބަރެއް އެހެން މީހަކަށް ވިއްކި މައްސަލައިގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ދިރާގަށް ކޯޓުން އަންގައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1 މިލިއަން

ބަލާބޮޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މަންމަ އަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

އެޑިއުކޭޝަނުގެ އިހުމާލުން މަންދު ކޮލެޖުގެ ފަރުނީޗަރުތަކެއް ގެއްލުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 400،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

ސްކޮލާޝިޕް ދޭ އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބެލެނިވެރިން "ރަތަށް"

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 11.65 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރާއްޖެ ޓީވީން ދައުވާ ކޮށްފި