ލީބިޔާގެ މަސްރަހު: ގައްޒާފީގެ ކިބައިން މިނިވަންވެފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ލީބިޔާގެ ރައްޔިތުން ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލައިފި

ގައުމާއި ރައްޔިތުން އަދި ޕާޓީތަކުގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ޤައްޒާފީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ލީބިޔާގެ ރައްޔިތުން ފެށި މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެ ފުޅާވަނީ

ބަޙްރައިންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ކުރާ މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވާން ފެށުމުން އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މިސްރުގެ ރައްޔިތުން ވެރިކަން ޙަވާލުކުރަން ބެޭނުންވާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި އޮތް ހުރަހަކަށް ސިފައިން ނުވާނެ: ސިފައިންގެ އެެންމެ މަތީ މަޖިލިސް

މުބާރަކްގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް މިސްރުގެ ރައްޔިތުން އެދޭ އެދުންތަކަށް ނައިބު ރައީސް ޢުމަރު ސުލައިމާން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ގައުމީ ޕާޓީގެ ނޫސް ބަޔާން: ވޯޓްގައި ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި

ރައްޔިތުން އޮބަހައްޓައި، ފިއްތައި، ބިރުގަންނަވައިގެން ގަައުމެއް ތަރައްގީީނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

މިއަދަކީ މުބާރަކްގެ ވެރިކަން ވައްޓާލައި، އޭނާ ގައުމުން ބޭރުކޮށްލާ ދުވަހަކަށް ހެދުމަށް މިސްރުގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވަނީ

ރައީސްގެ އިސްތިގުބާލުގައި ރައްޔިތުން ނެތުމުން މަކުނުދޫ ކަތީބު ހައްޔަރުކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ