ފ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބޭންކިންގެ އަސާސީ ހިދުމަތުން މަހުރޫމްވެފައި: ލަތީފް

އެމްޑީޕީއަށް ވައުދު ފުއްދުނު ވަރު ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފައިވޭ - ނަޝީދު

މަގު ބައްތި ޖަހާނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް: ޝާހިދު

ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުން ގަބޫލްކުރާވަރުގެ ބަދަލެއް – ޔާމީން

މިއަހަރު ރައްޔިތުން އެއްބުރުން ނަޝީދަށް ހޯހޯއޭ ބުނާނީ – ޑރ.މައުސޫމް

އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ނަޝީދަށް އެއް ބުރުން "ސޮރީއޭ" ބުނާނެ: ވިސާމް

އެއްބުރުން ރައްޔިތުން ނަޝީދާ ދުރަށްދާނެ: ޑރ. މައުސޫމް

މަސައްކަތްކުރާނީ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހުނަ ނުދިނުމަށް - ގާސިމް

އަދުލުވެރި ނޫސްވެރިކަން ކަނޑައަޅާނީ މިނިވަން ރައްޔިތުން

ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ އާމްދަނީ ދެގުނަވާން: ނަޝީދު