ރަލާއި އޫރުމަހުގެ ބިލް ކަންތަކުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ވާހަކަ ޝަހީމް ދޮގުކޮށްފި

ކުރީގެ ގޮތަށް ވަކި ބަޔަކު މުއްސަނދި ވެގެން ދާތަން ބަލަން ރައްޔިތުން ބޭނުންނުވޭ: ޑރ. މުސްތަފާ

މާލޭގައިއުޅޭ ބަންގްލާދޭޝް ގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއެއް ކުރަނީ

ރައްޔިތުން ތިބީ ރިޔާސީ ދައުރަކަށް ރައީސް ވަހީދު ހޮވުމަށް ކެތްމަދުވެފައި - ތަސްމީން

ފަލަސްޠީނުގެ އިރުމަތީ އައްސޭރީގެ ރަށަކުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ނެރެލައިފި

އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ތެދުވެ ނޫނެކޭ ބުނުމަށް ޖަމީލް ގޮވާލައްވައިފި

ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ގާސިމް ފަދަ ލީޑަރެއް: ޑރ. ދީދީ

އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމަކީ ރާއްޖެއާއި ރައްޔިތުން ތަރައްގީވުން - މުސްތަފާ

ވޯޓާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޗްއާރުސީއެމުން ފަށައިފި

އެފްރިކާގެ އިޤްތިޞާދު ރަގަޅު ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން ބިންވެރިކޮށްގެން: ވޯލްޑް ބެންކް