ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަރާލައިފި، ބާޣީން ބުނަނީ ރައްޔިތުން ހަމަޖެހޭށޭ!

އިމެއްނެތި މަޖާކުރާ ވެރިއަކު ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ - ގާސިމް

ބަނދަރުގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުން ނުކުމެ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ބަންދުކޮށްފި

މިސްރު އަސްކަރިއްޔާގެ ނިންމުމަށް އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ކެތްމަދުވެފަ

ތަސްމީން އާއި އުމަރު އަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން: އަބްދުއްރަހީމް

ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ ވ. އަތޮޅު އެއްފަސްކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

"ރައްޔިތުން ނިންމާ ގޮތް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާނަން"

ސުނާމީ ގެތައް ލަސްވާތީ ދާންދޫ ރައްޔިތުން ރައީސަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތުގައި ނަފްސާއި މުދަލުން ޖިހާދުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި