ވެރިކަން ބަދަލުކުރި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރަށްތައް ހިންގުމަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވުން: ރައީސް ނަޝީދު

އުކުޅަހު ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރަށު އޮފީހާއި ކޯޓާއި ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

މިއީ ގިނަ ރައްޔިތުން އުއްމީދު ކުރި ފަދަ ސަރުކާރެއް ނޫން: ޑރ. ހަސަން

ފިޔޯރީ ބަނދަރުގެ މައްސަލަ: ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޖަވާބު ސަރުކާރުން ނުދިނުމުން އަނެއްކާ ވެސް އޮފީސް ބަންދުކޮށްފި

ކަނދޮޅުދޫ ރައްޔިތުން ދުވާފަރަށް ބަދަލުކުރުން: ދުވާފަރަށް ބަދަލު ނުވެ މިހާރު ތިބީ 500 އެއްހާ މީހުން: އެމްއެންޑީއެފް

ކަނދޮޅުދޫ ރައްޔިތުން ދުވާފަރަށް ބަދަލު ކުރުން: "ނަމޫނާ ރަށުގައި" މިހާތަނަށް 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އާބާދުވެއްޖެ

ތާރީހީ ވޯޓުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވަމުން އެބަދޭ

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހު އަޅުގަނޑު ވާނީ ރައްޔިތުން އެކުވެރިކުރާ ރައީސަކަށް: މައުމޫން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑަށް ވޯޓް ދީފައި ވަނީ ބަދަލަކަށް ބޭނުންވާތީ: ޑރ. ހަސަން

ރަށް ސާފުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ މީދޫ ރައްޔިތުން ޝަކުވާކުރަން ފަށައިފި