މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ހަމަނުޖެހުމާއި މާރާމާރީ ތަކުރާރުވާނަމަ ރައްޔިތުން އެ މަގު ޚިޔާރުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް: އައިޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ބަލިކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި މަގަކީ ރައްޔިތުން ޑީއާރުޕީއާ ގުޅުން ކަމަށް ތަސްމީނު ވިދާޅުވެއްޖެ

ހަނިމާދޫގައި ހަދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ: އަލީ ހާޝިމް

ބާރަށު އިންޖީނުގޭ ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު އަލުން ވަޒީފާ އަށް ނުކުތުމުން ރައްޔިތުން ނުކުމެ އިންޖީނުގޭ އޮފީސްބައި ބަންދުކޮށްފި

ރައްޔިތުން ނޭދޭ ގޮތަކަށް މި ސަރުކާރަކުން އެއްވެސް ކަމެއް، އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް

އަތޮޅު އޮފީހުގެ ސާމާނު މިލަންދު އަށް ބަދަލުކުރަން އުޅުމުން ފުނަދޫ ރައްޔިތުން އޮފީސް ދޮށަށް އެއްވެއްޖެ

ށ. އަތޮޅު އޮފީހުގެ ސާމާނު މިލަންދު އަށް ބަދަލުކުރަން އުޅުމުން ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އަހަރު ފުރުން: ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ނަތީޖާތަކެއް ނެރޭ މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގޮވާލައްވ

ހެރަތެރައިން މުވައްފަޒުން މަދުކުރުމުގެ މައްސަލަ: މެނޭޖްމަންޓާ ދެކޮޅަށް ހުޅުމީދޫ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކޮށްފި

ބައެއް ރަށްތަކުގައި ބޯ ފެން ހުސްވެ، ރައްޔިތުން ފެނަށް ޖެހިފައި