ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހު އަޅުގަނޑު ވާނީ ރައްޔިތުން އެކުވެރިކުރާ ރައީސަކަށް: މައުމޫން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑަށް ވޯޓް ދީފައި ވަނީ ބަދަލަކަށް ބޭނުންވާތީ: ޑރ. ހަސަން

ރަށް ސާފުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ މީދޫ ރައްޔިތުން ޝަކުވާކުރަން ފަށައިފި

އާ ގާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގުކުރުން: މިއަދަކީ ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ އަށް ތަމްސީލުވާ ވެރިކަމެއްގެ ސިއްކަ ޖެހޭ ދުވަސް: ރައީސް މައުމޫން

ފަރިދޫ ރައްޔިތުން ހަނިމާދު އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

މުންނާރު ކުޑަ ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުން ޝަކުވާކުރުމުން ކުޅުދުއްފުށީ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ހަތިފުށީ ރައްޔިތުން ހަނިމާދުއަށް ބަދަލުވެ ނިމިއްޖެ

ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮޅުފުށީގައި ގެ އަޅައިދޭން ނިންމަވައިފި

ފަޅު ފުންކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުން ފީއަލީ އޮފީހާއި ކޯޓުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ރައްޔިތުން ދަރަނިވާ ވަރަށް ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގައިފައި ނުވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ