މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ދެނީ

ފުޅިބައްތިން ބޮކި އައްޔަށް: ތިނަދޫ ރައްޔިތުން އުފާ ފާޅުކުރަނީ

ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ދައްކައިދިން ރިވެތި އަޚްލާޤަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައުރީފް ކުރައްވައިފި

ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ދެއްކީ ކެތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ރެފިއުޖީންނާ މެދު މާކެލް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަކީ މާކެލް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް: ޖަރުމަނު ރައްޔިތުން

ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ދެއްކީ ރީތި ނަމޫނާ އެއް - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ކަރަންޓު ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި ތިބި ތިނަދޫ ރައްޔިތުން!

ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ކަރަންޓް ނެތި ދެވަނަ ރެއަކަަށް

ތިނަދޫން ސާފުތެލާއި އުއްބައްތި ވެސް ހުސްވެއްޖެ، ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ހާލުގައި