ގައްދޫން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ރައްޔިތުން އިންޖީނުގެއަށް ގަދަވެގެންފި

އިޒްރޭލުގެ ޓީމު ފިއްލަދުއަށް ނޭރުވުމަށް ރައްޔިތުން ނިންމައިފި

ޓެކްސްގެ ބޮޑު ނިޒާމަށް ރައްޔިތުން ތައްޔާރުތަ؟

ހުކުމްތައް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނާނީ ފަނޑިޔާރުންގެ އުޅުމާއި ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށްގެން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ ހަތަރު ދުވަސް!

ހުރާ ކައުންސިލުގެ އިއްތިފާގު: ސެޕްޓެމްބަރު 9: ހުރާ ރައްޔިތުން ކަޅުހެދުމުގައި ހިތާމަ ފާޅުކުރާ ދުވަސް

ފަނޑިޔާރުން ހުކުމްކުރަނީ ހިތު ހުރި ގޮތަކަށް، ހަމައަކަށް އެޅުވޭނީ ރައްޔިތުން ނުކުމެގެން: އިބްރާ

ތިނަދޫ ނަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ

މޮރޮޓޭނިޔާގެ ރައީސް ވިދާޅުވަނީ ލިބިޔާގެ ރައްޔިތުން ތަމްޘީލް ކުރަނީ އެޤައުމުގެ އިންތިޤާލީ މަޖިލީހުންކަން ސާފުނުވާކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް: ރައްޔިތުން ބިކަވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ