ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު މިރޭ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

މެސީ ބޫޓެއް ހަދިޔާކުރުމުން މިޞްރު ރައްޔިތުން ރަތަށް!

ކުނަހަންދޫ ގެތަކަށް ފުލުހުން ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފި

ކުނަހަންދޫ ގެތަކަށް ފުލުހުން ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފި

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމެއް ދިއްދޫގައި

ދިދަ ބަދަލުކުރުމަށް ނިއު ޒިލެންޑްގެ ރައްޔިތުން ބުނީ ނޫނެކޭ

ނިއު ޒިލެންޑްގެ ދިދަ ބަދަލުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓު ލައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް ކިތަންމެ އިންޒާރެއް ދިނަސް ރައްޔިތުން މިވާހަކަތައް ދައްކާނެ!

އަލީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބޭތީ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި!