2008 ގައި ރައްޔިތުން ދިން ވޯޓު އަދިވެސް އޮތީ ރަނގަޅަށް: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ 90 ޕަސެންޓް ރައްޔިތުން މި ސަަރުކާރު ގަބޫލުކުރޭ: ރައީސް ވަހީދު

އަމިއްލަ ރައްޔިތުން ޝަރީޢަތަކާނުލައި މެރުމަށް އެމެރިކާ ހިންގާ ޕްލޭން އެޤައުމުން ދިފާޢުކޮށްފި

ފޮއްދޫން ކަރަންޓް ކެނޑުމުން ރައްޔިތުން ނުކުމެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފި

ރައްޔިތުން މަދަނީ ބަސް ނޭހުމަކަށްދާން ނަޝީދު ގޮވާލައިފި

ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން ރައްޔިތުން އަންގައިދީފި: މައުމޫން

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުގެތައް ގާއިމްކޮށްފައި ނޫނީ ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: ރައީސް

ކޯޓުތަކުގެ އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވާ ނަމަ އެކަން ހައްލުކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން: ދިޔާނާ ސައީދު

ގުރައިދޫގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި، އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ އެހެން ރަށްރަށަށް ނަމޫނާއެއް: ރައީސް

ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަކަން އިންތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާއިން ސާފުވޭ: ޑރ. ޑީޑީ