މިޞްރުގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލުމަށް އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޢިރާޤަށް ވެގެން ދިޔަގޮތް ސޫރިޔާ އަށް ވާކަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭ

ފަރަންސޭސި ރައްޔިތުން އެ މީހުންގެ ރައީސަކު މިއަދު އިންތިޚާބުކުރާނެ

ތަޢުލީމީ، ޤާބިލު މީހުން ނުހިމަނައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ސަރުކާރެއް ނުހިންގޭނެ: ރައީސް

ވިލުފުށީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިސްކިތުގައި

ފެންޓަސީ ބޭކަރީ ހުޅުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް ބަލަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ކާށިދޫ، ގާފަރު ރައްޔިތުން ބޭނުންނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ނަމާ ދިމާލުގަ ފާހަގަ ޖެހޭނެ: ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓް ވައްޑޭ

މުސްތޮފާ ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުން ގެންގުޅުއްވީ "މުށުތެރޭގައި ބަންދުކޮށްގެން": ޝަރީފް

މުސްތޮފާ ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުން ގެންގުޅުއްވީ "މުށުތެރޭގައި ބަންދުކޮށްގެން": ޝަރީފް

އަވަސް އިންތިހާބަކަށް ދާން ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ރައީސް