ދެކުނު ސޫދާނުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެ ޤައުމަށް ޔުގާންޑާގެ ސިފައިން ވަދެއްޖެ

ބަނދަރަކާއި ނަރުދަމާއަކަށް އެދި ހެނބަދޫ ރައްޔިތުން އާދޭސްކުރަނީ

މަގޫދޫ ރައްޔިތުން ތިބީ އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވާން ތައްޔާރަށް!

މިރަށުގައި މިސްކިތެއް އެޅުމަކީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ނުވެ އޮތްކަމެއް – މަގޫދޫ ރައްޔިތުން

އިހަވަންދޫގައި ޑެންގޫހުން އިންތިހާއަށް ފެތުރެނީ: ރައްޔިތުން ގޮތް ހުސްވަނީ

އިހަވަންދޫގައި ޑެންގޫހުން އިންތިހާއަށް ފެތުރެނީ: ރައްޔިތުން ގޮތް ހުސްވަނީ

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް ގެ ދިފާޢުގައި، ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލައިފި

އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް ރައްޔިތުން ތާއީދުކުރުމުން މުސްލިމުނަށް ހަމަލާ ދޭން ފަށައިފި

އަލުން ވޯޓް ނެގުމަށް 1.2 މިލިއަން ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި

އަލުން ވޯޓް ނެގުމަށް 1.2 މިލިއަން ރައްޔިތުން އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި