ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހިނގާ މުވާސަލާތްތައް ލީކްވުމަކީ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސިފައިނަށް ނަޝީދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލުން މީހުން ގެނައުމުގެ މައްސަލައިގެ ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓުން ރައްޔިތުން ސިހިގެންދާނެ: ޑީއާރުޕީ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި، ރައްޔިތުން ތަކަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަރުކަށި ބަސްތަކެއް ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރުމަކީ ފުދުންތެރިކަމެއް ނެތްކަމުގެ ހެއްކެއް: ނަޝީދު

ގާޒާއަށް އެހީ ހިފައިގެން ދިޔަ ބޯޓުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ތުރުކީގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަދޭ

މިއީ ރައްޔިތުން އިންތިހާބްކޮށްފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއް ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރު ކުރިއަށްދަނީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫން: ނައިބް ރައީސް

ނައީމް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަދި އިންސާފުގެ މަގުން: ތަސްމީން

މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ހަމަނުޖެހުމާއި މާރާމާރީ ތަކުރާރުވާނަމަ ރައްޔިތުން އެ މަގު ޚިޔާރުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް: އައިޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ބަލިކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި މަގަކީ ރައްޔިތުން ޑީއާރުޕީއާ ގުޅުން ކަމަށް ތަސްމީނު ވިދާޅުވެއްޖެ

ހަނިމާދޫގައި ހަދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ: އަލީ ހާޝިމް

ބާރަށު އިންޖީނުގޭ ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު އަލުން ވަޒީފާ އަށް ނުކުތުމުން ރައްޔިތުން ނުކުމެ އިންޖީނުގޭ އޮފީސްބައި ބަންދުކޮށްފި