ފަނޑިޔާރުން ހުކުމްކުރަނީ ހިތު ހުރި ގޮތަކަށް، ހަމައަކަށް އެޅުވޭނީ ރައްޔިތުން ނުކުމެގެން: އިބްރާ

ތިނަދޫ ނަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ

މޮރޮޓޭނިޔާގެ ރައީސް ވިދާޅުވަނީ ލިބިޔާގެ ރައްޔިތުން ތަމްޘީލް ކުރަނީ އެޤައުމުގެ އިންތިޤާލީ މަޖިލީހުންކަން ސާފުނުވާކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް: ރައްޔިތުން ބިކަވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ވަޒީފާ: ރައީސް

ތިނަދޫގެ ނަމަށް "ހަވަރު" އިތުރު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރިފެރެންޑަމްއަކަށްދާން ރައްޔިތުން ހުށަހަޅައިފި

ކޯޓުތަކުގެ އަމުރުތަކަށް ސަރުކާރުން ކިޔަމަންނުވާނަމަ އެކަން ހައްލުކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން : ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދިޔާނާ

ރައްޔިތުން ހުށައެޅި ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމުގެ އެއްވެސް ނިޔަތެއް ސަރުކާރުން ނުގެންގުޅޭ-ޑީއާރްޕީ

ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ތ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

“ރައްޔިތުން ނޭދޭ އަތްކަނޑާކަށް ވެސް، ގަތުލުކުރާކަށް ވެސް، ރަޖަމްކުރާކަށް ވެސް” – ރައީސް ނަޝީދު