ވަންދޫން ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް

ގޮއިދޫ ފަރަށްއެރި ދޯންޏެއް އެރަށު ރައްޔިތުން ފުންކޮށްފި

ވެރިކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން އިންތިހާބު ކުރާ މީހެއް، އަސްކަރިއްޔާއިން ހޮވާ މީހެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން އިންތިހާބު ކުރާ ވެރިޔަކު ހުރެގެން :މޫސަ

ކާމިޔާބީން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ހަންޏާމީދޫގެ ރައްޔިތުން "ބަޣާވާތާއި" ދެކޮޅުކަން - މޫސަ

ހަލުވިކަމާއެކު ޑެންގޫ ހުން ފެތުރެމުންދާތީ މާމިގިލީ ރައްޔިތުން ނިކުމެއްޖެ

ފައިނު ރައްޔިތުން ހުވަނީގެ ވޭނުގައި!

މިޞްރުގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލުމަށް އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޢިރާޤަށް ވެގެން ދިޔަގޮތް ސޫރިޔާ އަށް ވާކަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭ

ފަރަންސޭސި ރައްޔިތުން އެ މީހުންގެ ރައީސަކު މިއަދު އިންތިޚާބުކުރާނެ