ރައްޔިތުން އެދޭ ބާރުވެރިކަން ހޯދަން ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި ޑީއާރްޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލުމަށް ތަސްމީން އެދިވަޑައިގެންފި

20،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސާއެކު ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް!

ރައްޔިތުން ހޫނުވުމުން 20،000ރ.ގެ ކޮމިޓީ އެލަވަންސް އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ހަތިފުށީ މީހުންނަށް ގޯތި ދޭ ސަރަހައްދު ބަދަލުކުރުމުން ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުން އޮފީސް ދޮށަށް އެއްވެއްޖެ

އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރު މި ވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައި އިލެކްޝަނަކަށް: ކާނަލް

ޑީއާރުޕީން ރައްޔިތުން އިނދަޖައްސާލަން އުޅޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ބިލާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށްގެން ނޫނީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ރައްކާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެންޖީއޯ ފެޑަރޭޝަނުން ބުނެފި

ހުސެންބޭގެ މަރުގެ ތަހުގީގު: ފުލުހުންގެ ޓީމަށް ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް ބަޔަކު ފުވައްމުލަކަށް އަރަން ދިއުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެ މީހުން ހިފަހައްޓައިފި

ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ރަށްތައް އެއްކޮށްލުމާ މެދު ހޭލުންތެރިވެފައި ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކެން: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ