ކާރިސާތަކަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ގައްދޫގައި އެމަޖެންސީ ޑްރިލްއެއް ބާއްވަނީ

ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ފެން ތަގައްޔަރުވެ، ރައްޔިތުން ސާފު ފެން ބޭނުން ވެފައި

މި ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ރައްޔިތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ވާނެ: ސިޔާމް

ނޮޅިވަރަންފަރު ފެން ނަޖިސްވުމުން ރައްޔިތުން ކައުންސިލް ދޮަށަށް އެއްވެއްޖެ

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާވުމަކީ ރައްޔިތުން އުފާކުރާނެ ކަމެއް: ނައިބު ރައީސް

މިއަދު ޤައުމު މިދެކޭ ހާލަތުގައި، ކުށްވެރި ކުރަން ޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން - އިބްރާ

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ނާއިންސާފާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ތެދު މައުލޫމާތު ލިބެން ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ބޭނުން

ތޫފާން ހަގުޕިޓްގެ ސަބަބުން ފިލިޕީންސްގެ އެތަށް ރައްޔިތުން އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

މުލި މާލެ އިން ފެން ކެނޑުމުން ރައްޔިތުން އިހްތިޖާޖު ކުރަންޖެހޭނެ: ނަޝީދު