މުބާރަކްގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް މިސްރުގެ ރައްޔިތުން އެދޭ އެދުންތަކަށް ނައިބު ރައީސް ޢުމަރު ސުލައިމާން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ގައުމީ ޕާޓީގެ ނޫސް ބަޔާން: ވޯޓްގައި ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި

ރައްޔިތުން އޮބަހައްޓައި، ފިއްތައި، ބިރުގަންނަވައިގެން ގަައުމެއް ތަރައްގީީނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

މިއަދަކީ މުބާރަކްގެ ވެރިކަން ވައްޓާލައި، އޭނާ ގައުމުން ބޭރުކޮށްލާ ދުވަހަކަށް ހެދުމަށް މިސްރުގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވަނީ

ރައީސްގެ އިސްތިގުބާލުގައި ރައްޔިތުން ނެތުމުން މަކުނުދޫ ކަތީބު ހައްޔަރުކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ރައީސް މުބާރަކްގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މިސްރުގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން، ފަވްޖު ފަވްޖަށް އިސްލާމް ދީނަށް ވަންނަނީ

ސިޔާސީންގެ ކަސްތޮޅުގައި ރައްޔިތުން ހަފުސް ވަނީ

ރައްޔިތުން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން ބާރަށުން ގާޒީ ފުރައިފި