އުކުޅަހުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފަތުރުވެރިން ބިކިނީގައި އުޅޭތީ ރައްޔިތުން އިހްތިޖާޖުކޮށްފި

"އައްޑޫ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދިޔަ ނިކަމެތި ދިރިއުޅުމުން ސަލާމަތްކޮށްދިން ބަޔަކީ އިނގިރޭސިން"

މީދޫ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ހުއްޓުވައިފި

ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށްގެން މިނިވަން 50 ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުން ގާތަށް

ރައްޔިތުން އެދެނީ އަބަދުވެސް ފުލުހުންނާ އެކުގައި ދެމި ތިބުމަށް: ސީޕީ

މިނިވަން 50 ހަރަކާތްތަކުގައި 99 ޕަސެންޓް ރައްޔިތުން ބައިވެރިވޭ: ތަޒްމީލް

ޑެންގީ ހުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ދެވޭނެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ދީފި

1،500 އަށް ވުރެ ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުން ޔަމަނު ހަނގުރާމައިގައި މަރުވެފައިވޭ - އދ

ޔޫރަޕްގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ގްރީސްގެ ރައްޔިތުން "ނޫނެކޭ" ބުނެފި