ރައީސް މުބާރަކްގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މިސްރުގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން، ފަވްޖު ފަވްޖަށް އިސްލާމް ދީނަށް ވަންނަނީ

ސިޔާސީންގެ ކަސްތޮޅުގައި ރައްޔިތުން ހަފުސް ވަނީ

ރައްޔިތުން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން ބާރަށުން ގާޒީ ފުރައިފި

ރައްޔިތުން އެދޭ ބާރުވެރިކަން ހޯދަން ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި ޑީއާރްޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލުމަށް ތަސްމީން އެދިވަޑައިގެންފި

20،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސާއެކު ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް!

ރައްޔިތުން ހޫނުވުމުން 20،000ރ.ގެ ކޮމިޓީ އެލަވަންސް އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ހަތިފުށީ މީހުންނަށް ގޯތި ދޭ ސަރަހައްދު ބަދަލުކުރުމުން ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުން އޮފީސް ދޮށަށް އެއްވެއްޖެ

އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރު މި ވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައި އިލެކްޝަނަކަށް: ކާނަލް