ދައުރު ދެ ބައިވިއިރު ތަކެތީގެ އަގު މައްޗަށް ގޮސް ރައްޔިތުން ވަނީ ފަގީރުވެފައި: ޑީއާރުޕީ/ގައުމީ ޕާޓީ

މަޝްވަަރާތަކުން ތަކެތީގެ އަގުތައް ތިރިނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުން އުތުރި އެރުން މާ ބޮޑުވާނެ: އިންތިޒާމް ކޮމެޓީ

ސަރުކާރުން ކުރާ، ރައްޔިތުން ނުރުހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ ބޮލުގައި އަޅުވަނީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން: މައުމޫން

މާވަށު ރައްޔިތުން އެދުމުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ނުދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅައިފި

އިންޖީނުގެއިން ތެޔޮ ހުސްވެ، ލ. މާވަށު ރައްޔިތުން ކަނު އަނދިރީގައި!

ރައީސް މާވަށަށް ވަޑައިގަތުމުން ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައިފި

ކަނޑިތީމުގައި އެކަނި އޮތް ބަލިމީހާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އޭނާގެ ގެއަށް ގެންގޮސްފި

ތިމަރަފުށިން އެން ދަމަން ނުކުތް ދޯންޏަކަށް ދިޔަވެ، އަޑިއަށް ދަނިކޮށް ރައްޔިތުން ގޮސް ސަލާމަތްކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މަރާލި ޒުވާނާއަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް އެ އަވަށު ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް

ބިރުވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އަމާންކަމާއެކު ރައްޔިތުން މަންޒިލަށް ގެންގޮސް ދޭނަން: ރައީސް