ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނޫނީ ހިތަދޫ ބަނދަރު ނުހެދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ނެތުމުން އެކަމުގެ ހުސްކަން ރައްޔިތުން ދަނީ ނިހާޔަތައް އިހުސާސްކުރަމުން: ޑީއާރްޕީ

މޮރޮކޯގެ ރަސްކަން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓް އަގު ބޮޑު ކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ ކިނބިދޫ ރައްޔިތުން އަނދިރީގައި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ރައްޔިތުން ފަގީރުކޮށްގެން ޑޮލަރު ހޯދަން އުޅޭ މިންވަރު ދަށްކުރުން: ޑީއާރުޕީ

ޔުޓިލިޓީއާ އިންޖީނުގެ ހަވާލުކުރަން ފެނެތޯ ބަލަން މާބައިދޫ ރައްޔިތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް އެމްޑީޕީއާ ޑީއާރްޕީގެ މެންބަރުންގެ ޒުވާބަކަށް ވެގެން ނިމިއްޖެ

ދައުރު ދެ ބައިވިއިރު ތަކެތީގެ އަގު މައްޗަށް ގޮސް ރައްޔިތުން ވަނީ ފަގީރުވެފައި: ޑީއާރުޕީ/ގައުމީ ޕާޓީ

މަޝްވަަރާތަކުން ތަކެތީގެ އަގުތައް ތިރިނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުން އުތުރި އެރުން މާ ބޮޑުވާނެ: އިންތިޒާމް ކޮމެޓީ

ސަރުކާރުން ކުރާ، ރައްޔިތުން ނުރުހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ ބޮލުގައި އަޅުވަނީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން: މައުމޫން

މާވަށު ރައްޔިތުން އެދުމުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ނުދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅައިފި