ކުރެންދޫ ރައްޔިތުން ވެސް ކިނބޫ ފެނޭތޯ ފާރަޔަށް!

އިތުރު ދެ ކިނބޫ ފެނިއްޖެ، ދެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ފާރައަށް!

އިތުރު ދެ ކިނބޫ ފެނިއްޖެ، ދެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ފާރައަށް!

އިތުރު ދެ ކިނބޫ ފެނިއްޖެ، ދެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ފާރައަށް!

މާއިލް ހޯދަން، ޅައިމަގާއި ފުނަދޫ ރައްޔިތުން ނުކުމެއްޖެ

މާއީލް ހޯދަން ފުނަދުއާއި ޅައިމަގު ރައްޔިތުން ނިކުމެއްޖެ

މާއީލް ހޯދަން ފުނަދުއާއި ޅައިމަގު ރައްޔިތުން ނިކުމެއްޖެ

ރައްޔިތުން ނިކުމެ ޕީޖީއަށް ޖަވާބު ދިނުން!

މިލަދޫ ރައްޔިތުން ކިނބޫ ފެނޭތޯ ފާރަޔަށް!

މ. މަޑުއްވަރިއަށް އުދަ އަރާތީ ރައްޔިތުން ކުއްލި ހާލަތުގައި