މަންދޫ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރަށު ކައުންސިލް ބަންދުކޮށްފި

ދިވެހިންގެ އެހީއާއިއެކު ޣައްޒާގައި ބައެއް ރައްޔިތުން ގެތަކުގައި ދިރިއުޅެން ފަށަނީ

ރައްޔިތުން ވަނީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވާން ޖެހިފައި: ގާސިމް

މިއީ ރައްޔިތުން ސަރުކާރާ ހަވާލުވާންވީ ވަގުތު: ގާސިމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ސައްހައެއް ނޫން، ރައްޔިތުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވާން ޖެހޭ: ގާސިމް

ހައްގު ވެރިކަމެެއް ނެތުމުން ރައްޔިތުން ނިކުމެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވާން ވެއްޖެ: ގާސިމް

ނިއުދިއްލީގެ ރައްޔިތުން ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ބިރުގަންނުވާލައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަށް ގާސިމް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް – ނަޝީދު

ހދ.އަތޮޅުން ކިނބުލެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ބޮޑު ކިނބޫ ރަށަށް އެރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރެންދޫ ރައްޔިތުން ފާރަޔަށް!