އަތްކެނޑުމާއި ގަތުލުކުރުމާއި ރަޖަމްކުރަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނޭދޭ: ރައީސް

ޑރ. މަޖީދަށް ރުހުން ލިބުމާ ސަރުކާރުގެ ދީނީ ސިޔާސަތު ރައްޔިތުން ބަލައިގަތުމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް: އަދާލަތު

ޑރ. މަޖީދަށް ރުހުން ލިބުމާ ސަރުކާރުގެ ދީނީ ސިޔާސަތު ރައްޔިތުން ބަލައިގަތުމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް: އަދާލަތު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އިންޝުއާ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެލައިޑާ ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފި

ހިންނަވަރުން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ އިންޖީނުގޭ ކައިރީގައި ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ފ. އަތޮޅު ގޭގައި ތަޅު އަޅުވައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ކަރަންޓް ނެތިގެން ލަންދޫ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިދާރާ ދޮށުގައި

ވައުދު ނުފުއްދާ ނަމަ ރައްޔިތުން ވޯޓެއް ނުދޭނެ: ނައިބު ރައީސް

ފިހާރައެއް ފަޅާލުމުން މަކުނުދޫ ރައްޔިތުން "ރަށުބަންދު"ކޮށްފި

މަރަދޫފޭދޫގެ ނަން "ފޮހެލަން" އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ