ނާޗަރަންގީ ހުއްޓާލައި ސިއްހީ މުސީބާތުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރަން ޕީއޭ އިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ތިނަދޫން ފެނުނު ތުއްތު ކުއްޖާ ވިހޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަނެއްކާވެސް ގައްދޫން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކުރަން އުޅުމުން ރައްޔިތުން ރަތަށް!

މަސައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައި އިންޑޮނީޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ސަޢޫދީ އަރަބިޔާއަށް ދިޔުން އިންޑޮނީޝިޔާ ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި

މާފިލާފުށީގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ސަރުކާރަށް މިހާރު ވާނީ ހުށަހަޅާފައި: ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު

މުސްކުޅިއަކަށް އަޅައި ނުލާ ކަމަށް ބުނެ ކޮނޑޭ ރައްޔިތުން ރަށުގެ ހެލްތުޕޯސްޓް ބަންދުކޮށްފި

ކިނބިދޫ ރައްޔިތުން ހުމާ ފިހެނީ!

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނޫނީ ހިތަދޫ ބަނދަރު ނުހެދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ނެތުމުން އެކަމުގެ ހުސްކަން ރައްޔިތުން ދަނީ ނިހާޔަތައް އިހުސާސްކުރަމުން: ޑީއާރްޕީ

މޮރޮކޯގެ ރަސްކަން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓް އަގު ބޮޑު ކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ ކިނބިދޫ ރައްޔިތުން އަނދިރީގައި