ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ބިންގާ ގަލަކުން ގަލަކުން ނައްތާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ތެދުވުމަށް ޢަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ހެދުނު އެއްބަސްވުމާ ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ލާދީނީ ޝިޢާރުތައް ހިމެނޭ ތަކެތި ސަރުކާރުން ނުނަގައިފިނަމަ، ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެތަކެތި ނަގަން ޖެހިދާނެ: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް

ހޫނު ޚަބަރު: ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ބަހަނާގައި ރާއްޖެ ގެންނަ އިޒްރޭލުގެ ޒަޔަނިސްޓުންގެ ގްރޫޕް ފިއްލަދޫ އަށް ނާރުވަން ރައްޔިތުން ނިންމައިފި

މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ސްކޫލްތަކަށް ނުދެވޭތީ ކުރުގިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ތަކެއް މުޒާހަރާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން ‘ރަތަށް’

އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެއުމަށް މިސްރުގެ ރައްޔިތުން ގޮވާލައިފި.

އެމެރިކާ އާއި ދެކޮޅަށް އުރުދުންގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ޓިއުނީޝިޔާ އާއި އިޒްރޭލް ގުޅުން ބާއްވަން ފާސްކުރީތީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކޮށްފި!

މިސްރުގެ %91 ރައްޔިތުން އިޒްރޭލާއި ގުޅުން ބާއްވަން ނުރެހޭ – ރިޕޯޓް