ތިނަދޫގެ ނަމަށް "ހަވަރު" އިތުރު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރިފެރެންޑަމްއަކަށްދާން ރައްޔިތުން ހުށަހަޅައިފި

ކޯޓުތަކުގެ އަމުރުތަކަށް ސަރުކާރުން ކިޔަމަންނުވާނަމަ އެކަން ހައްލުކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން : ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދިޔާނާ

ރައްޔިތުން ހުށައެޅި ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމުގެ އެއްވެސް ނިޔަތެއް ސަރުކާރުން ނުގެންގުޅޭ-ޑީއާރްޕީ

ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ތ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

“ރައްޔިތުން ނޭދޭ އަތްކަނޑާކަށް ވެސް، ގަތުލުކުރާކަށް ވެސް، ރަޖަމްކުރާކަށް ވެސް” – ރައީސް ނަޝީދު

23 ޑިސެމްބަރ ގައި ބާއްވާ ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާއަށް ހދ ނޮޅިވަރަމުގެ ރައްޔިތުން ނުކުތުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދޭ

2011 ވަނަ އަހަރަކީ މިހާތަނަށް އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން ގޯތިގެދޮރުން ބޭރުކުރި އަހަރު: ރިޕޯޓް

“ރައީސް ނަޝީދާއި ޒުހައިރަށް ވުރެ ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމާއި ޝައިޚް ޝަހީމާއި ޝައިޚް ޢިމްރާން މިޤައުމާއި ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތުކޮށްދޭނަން”

އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ދިވެހިންގެ މަދު ބަޔަކު އެއްވެ ލާދީނީ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލައި ހިންގި ޖަރީމާ އާމެދު ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ

ޑިސެމްބަރ 23 ގެ ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ޤާސިމް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި