މާކަނާ ޝޯގައި ރައީސްގެ ބައި ދައްކުވައިދޭ ޝަހްސިއްޔަތު ބަދަލުކުރުމަކީ ރައީސް ނަޝީދު ތަރުހީބު ދެއްވާ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް އޮފީސް

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މެލޭޝިއާގެ ހަކަތައެއް ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫގައި އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި

ގަމުގައި އަލުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށޭނީ ހެރަތެރަ ހިނގަން ފެށުމުން: ރައީސް ނަޝީދު

ބޭންކާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ނެތުމުން ކޯޓު އަމުރެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް އިސް ގާޒީ ވިދާޅުވުމަކީ ގާނޫނީ ހަމަތަކަށް ފެތޭ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް ލާމަރުޒީ ބިލު ނިންމުމުގެ ފިކުރެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އިނގިރޭސި ކުންފުނިތަކުން ބިޑް ކުރާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދު، ޔާމީނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އަޅުގަނޑު ތައާރަފުކުރި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ކުރިއަށް ދާނީ ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިގެން: މައުމޫން

ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް، ޑީއާރްޕީ ބިނާ ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: ރައީސް ނަޝީދު