އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ ސަރުކާރަށް ކަންކަން ނުކުރެވޭކަން ދެއްކުމަށް: ރައީސް ނަޝީދު

ކުރިން ސިފައިންގެ މަތީ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ކަނޑައަޅުއްވަނީ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ: "ޑިމޮކްރަސީ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފިކުރު ތަސްމީނު ގެންގުޅުއްވާ" ކަމަށް!

ޑރ. ހަސަންގެ އިންޓަވިއު: ރައީސް ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ ގަދަކަމުން މީހުންގެ ގައިގައި "ރީނދޫ" ކުލަ ޖައްސަވަން!

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިންފާރު އުސްކުރުމަކީ ކިއްލާ އަކަށް ހެދުން ކަމަށް މެމްބަރު ނަޝީދު ސިފަކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީ އާއި ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް އައީ ރާއްޖޭގެ ބައިތުލްމާލް ލޫޓުވާލަން: ޑރ. ޖަމީލް

ރައީސް ނަޝީދު ރ. އަތޮޅުގައި

ކެމްޕެއިންގައި ރައީސް ބައިވެރިވުމަކީ މިހާރުގެ ސިޔާސީ ހަގީގަތް: ރައީސް ނަޝީދު

އެއް ރަށުން އައިސްކްރީމް ބޯލައިގެން އަނެއް ރަށަށް އާދެވޭ ވަރަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ތަރައްގީވެގެންދާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ކެންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި