ނަރުދަމާ އާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ތާވަލަށް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ދެ މަސް ތެރޭ 16 ރަށެއްގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ފެށޭނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮޕަންހޭގަން ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކަން އޮތް ގޮތް އޮޅިވަޑައިގެންފައި ވާތީ: ޑެންމާކް

ލުތުފީ ނުހިމަނައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ރައީސް ނަޝީދު މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ސަމިޓަށް ދާން ފައިސާއެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

މުސާރަ އަށް ބަދަލު ނުގެނެސް އިނާޔަތްތަކުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރެވިދާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

މުސާރަ އަށް ބަދަލު ނުގެނެސް އިނާޔަތްތަކުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރެވިދާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

މުސާރަ އަށް ބަދަލު ނުގެނެސް އިނާޔަތްތަކުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރެވިދާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ގާނޫނު އޮތަސް ގާނޫނު ނެތަސް، ޕްރޮވިންސްތައް ހިންގޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާ: މިއަހަރު އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ގެނެސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ހަމައަކަށް އަޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ