އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ރައީސް ނަޝީދު އެއްބާރުލުމެއް ނުދިން: ޕޮލިސް

ރައްޔިތުން މަދަނީ ބަސް ނޭހުމަކަށްދާން ނަޝީދު ގޮވާލައިފި

ފުލުހުންނަށް ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވާނެ ބަޔާނެއް ނެތް: ވަކީލު މާރިޔާ

އަޅުގަނޑުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަން ސިފައިންގެ ބަޔަކު ތާއަބަދު ރާވަމުން ދިޔަ: ރައީސް ނަޝީދު

ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ދުރާލާ ރާވައިގެން: ޖުމްހޫރީޕާޓީ

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވުމުގެ ކުރިން އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވި: އުމަރު

މިހާރުން މިހާރަށް ރައީސް ވަހީދު ބާލަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާކަން ކުރިން ފޯނުން ވިދާޅުވި: ޔާމީން

ނަޝީދު އަމާން ނުދެއްވައިފި ނަމަ އެމަނިކުފާނުގެ ފުރާނަ ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ބުނިން: އުމަރު ނަސީރު

ރާއްޖޭގެ އަމަން އަމާންކަށް މިހާރު މި އޮތް ވެރިކަމަކަށް ނުބެލެހެއްޓޭނެ: ނަޝީދު