ޝާހިދަށް ނަޝީދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޝާހިދަށް ނަޝީދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ބިގޭ ހެއްދެވީ ދޮގޮ: ނަޝީދު

ނަޝީދު ނިޔަވުމާއި ގުޅިގެން ނައިބު ރައީސް ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި

އިސްލާހީ ހަރަކާތްތެރިޔާ، ބޭބީ ނަޝީދު ނިޔާވެއްޖެ

އެމްޑީޕީން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރަކީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރެއް: ޑިމޮކްރެޓްސް އެމްޑީޕީއަށް ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދިނުމުން ވެސް ގޮއްވާލީ ބޮމެއް ރާއްޖެއިން ގަންނަ ކަނޑުމަހުގެ ކިލޯއެއް 25ރ އަށް ބޮޑުކުރާނަން: ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕް

ދަރަނީގެ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އައިއެމްއެފްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާކަށް ނުޖެހޭނެ: ނަޝީދު

ސީވީއެފް އޮއްވާ އައިއެމްއެފްގެ އެހީ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ: ނަޝީދު

އައިއެމްއެފްގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާކަށް ނުޖެހޭ: ނަޝީދު

ބަނގުރޫޓު ވުމުން އައިއެމްއެފް އިން ދޭ ޕްރޮގްރާމަށް ނުވަނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި