އިންތިޚާބަށް ދައުލަތުގެ މުދާ އަދި މީޑިޔާ ބޭނުންކުރަމުންދާ ދިޔުމަށް ހައްލު ބޭނުންވޭ: ނަޝީދު

ވެރިކަން ކުރާ ފަރާތުން އެކަނި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

މާލޭ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބޭތީ ރައީސް ނަޝީދު ފެކްޝަނުން މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް!

އިންތިހާބުތަކުގައި ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި މީޑިއާ ބޭނުންކުރާގޮތާއި މެދު އީޔޫއިން ކަންބޮޑުވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

އިންތިހާބާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ލިޔަސް ކަންބޮޑުވުމެއް ނުފިލާ: ނަޝީދު

މާލީ ނިޒާމަށް އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވުން އެކަށީގެންވޭ: ނަޝީދު

އިންތިހާބަށް ދައުލަތުގެ މުދާ ބޭނުން ކުރާ މައްސަލަ ހައްލެއް ނުވޭ: ނަޝީދު

އަންހެނުންގެ ދައުރު މަޖިލީހުގައި އިތުރުކުރަން ޤާނޫނު އިޞްލާހުކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

މަޖިލީހުގައި ކޯޅުން ބޮޑުވެ ނަޝީދު ފެކްޝަންގެ މެމްބަރުން ރަތަށް!

މަޖިލީހުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ފަހިކަމެއް ހޯދައިދޭން ޖެހޭ: ނަޝީދު