އިދިކޮޅުން މަސައްކަތްކުރަނީ "އައިސިސް ރާއްޖެ ހިފުމުގެ ޕްލޭނަކަށް" - ރައީސް ނަޝީދު

"އިންޑިއާ އައުޓް" އަކީ ހަރުކަށި މީހުންގެ ހަރަކާތެއް، އެކަމުގައި އިދިކޮޅުން ބައިވެރިވޭ: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ވަސީލަތްތައް ބޭނުމެއް ނުކުރޭ: ހަސަން ލަތީފް

އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކީ ރައީސް ނަޝީދު: ހަސަން ލަތީފް

ނަޝީދު ނުފޫޒު ފޯރުއްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ނުދެކޭ ކަމަށް ޝުއައިބަށް އަންގައިފި

އެމްޑީޕީގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަސީލަތްތައް ބޭނުމެއް ނުކުރޭ: ހަސަން ލަތީފް

ވަޒީރުންނަށް ނަޝީދު ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަކަށް ނުދެކެން: ހަސަން

ބޭރު ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

ވަޒީރުންނަށް ނަޝީދު ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން އެދިއްޖެ

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން މިނިވަންކަމެއް ނުގެއްލޭނެ: ނަޝީދު