ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ދުވަހަކީ ސިޔާދަތު ކަށަވަރުވި ދުވަސް - ޑރ.އަބްދުﷲ ދީދީ

ސިޔާސީ މައިދާނަށް ވަހީދު ވަޑައިގަތުމުން ނަޝީދު ބިރުގެންފި

ވެރިކަން ވައްޓާލީ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ ރިޕޯޓު އާއްމުކުރަން އޮތް ދުވަހު: ނަޝީދު

ވެރިކަން ވައްޓައިލީ ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް ނެރެން އޮތް ދުވަހު: ރައީސް ނަޝީދު

ވެރިކަން ވައްޓާލީ ތެޔޮ ރިޕޯޓް ނެރެން އޮތް ދުވަހު: ނަޝީދު

ވެރިކަން ވައްޓައިލީ ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް ނެރެން އޮތް ދުވަހު: ރައީސް ނަޝީދު

ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ ރިޕޯޓު ނެރެން އޮތީ ފެބްރުއަރީ 7 ގައި: ރައީސް ނަޝީދު

ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލީ ތެޔޮ ރިޕޯޓް އާންމުކުރަން އޮތް ދުވަހު ކަމަށް!

އިސްތިއުފާ ދެއްވި 7 ފެބްރުއަރީއަކީ ތެލުގެ ވައްކަމާ ގުުޅޭ ރިޕޯޓު ނެރެން އޮތް ދުވަސް: ރައީސް ނަޝީދު

ބޮޑު ތިން މަރުގައި މިހާރުވެސް ދައުވާ ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ނަޝީދު