ރައީސް ނަޝީދު، ބޯދިގޭ، އިއްލި އަދި އަފީފު މަޖިލީހަށް ވާދައެއް ނުކުރައްވާނެ

ރައީސް ނަޝީދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

ރައީސް ނަޝީދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

ރައީސް ނަޝީދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

ރައީސް ނަޝީދު ކައިވެނިކުރައްވައިފި

ނަޝީދު، ގާނާއަށް ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު، އާ ބޭފުޅަކާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

ނަޝީދު އާ ޒަވާޖީހަޔާތެއް ފައްޓަވައިފިކަމުގެ އަޑުތަކެއް

ރައީސް ނަޝީދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

ކަޅުއޮށްފުންމި އަކީ ބަޑި ބެހެއްޓި ނަވަކަށް ވުން ކައިރި: ނަޝީދު