ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަވަސްކުރުމަށް އެމްޑީޕީން އެއްބަސްވެފައިވާކަން ނަޝީދު ހާމަކޮށްފި

ބަރުލަމާނީ ގަރާރަށް މާދަމާ ބަހުސްކުރަން އެމްޑީޕީއިން އެއްބަސްވެއްޖެ: ރައީސް ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަވަސް ކުރަން އެމްޑީޕީން އެއްބަސް: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަވަސްކުރަން އެމްޑީޕީން ވަނީ އެއްބަސްވެފައި: ރައީސް ނަޝީދު

މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ: ނަޝީދު

ކޯރަމް ހަމައެއްނުވި، 12:00 އާއި 1:00 ގައިވެސް ޖަލްސާ ފެށޭތޯ ބަލާނަން: ނަޝީދު

އަރާ އިރާއެކު ޒުވާން މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކަމީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުފެށުނު؛ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހައްދަވަނީ ކަމަށް

ރައީސް ނަޝީދު އަލުން އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅުނު ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީއަކާއި ނުގުޅެން: ނަޝީދު