އަޅުގަނޑާއި ރައީސް ސޯލިހު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން އިންތިހާބުން ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ލިބޭނެ: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑާއި ރައީސް ސޯލިހާ އެކު އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ލިބޭނެ: ނަޝީދު

އެޖެންޑާ 19ގައި އެވަނީ ރިޔާސީ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު: ނަޝީދު

އެހެން ރަށްތަކުން މާފުށި މިސާލަކަށް ބަލަންޖެހޭ: ނަޝީދު

އަހުލާގު ދަސްކުރުމަށް ރުކުމާ މާފުށީގައި މަޑުކޮށްލުމަށް ނަޝީދު އިޝާރަތްކުރައްވައިފި

އެޖެންޑާ 19 އިން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮވާނެ: ނަޝީދު

ކަރަންޓް ޔުނިޓެއްގެ އަގު 2.50 ރުފިޔާ އަށް ތިރިކޮށްދޭނަން: ނަޝީދު

ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ރުކުމާ

ބައެއް ފަހަރު އޮޅުން އަރައިގެން އެބަ ހިތަށްއަރާ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓޭ: ނަޝީދު

އެޖެންޑާ 19ގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމަކީ ކަރަންޓުގެ އަގު ދެ ރުފިޔާ ބަޔަށް ތިރިކުރުން: ނަޝީދު