ދަތުރުތައް ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ހަރަދުގައެއް ނޫން: ނަޝީދު

މަޖިލިސް ރައީސް ތަނަކަށް ގެންދެވޭނީ ދެކޮޅު ޓިކެޓާ ހުރުމުގެ ހަރަދު ދިނީމަ: ރައީސް ނަޝީދު

މަތިވެރި ގެސްޓްހައުސް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާއާއިގެން ރައީސް ނަޝީދު އަރިހަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޑައިވިން އެކްސްޕޯގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް ރައީސް ނަޝީދު

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ގުދުރަތީ ހައްލު ގެނައުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް: ނަޝީދު

ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް ލަސްވާ ވާހަކައެއް ނުދަންނަވަން: ނަޝީދު

މަޝްއޫރުތަކުގައި ލަސްތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް ނުބުނަން: ނަޝީދު

ސަރުކާރު މަޝްރޫއުތައް ލަސްވާ ވާހަކަ ނުބުނަން: ރައީސް ނަޝީދު

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާހު ކުރުން ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާހު ނުވާތީ ރައީސް ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި