ގަން އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސާ ބޭރު ފްލައިޓުތަކުގެ އަދަދު ގިނަ ކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ގޭގައި އުފައްދާ ކަރަންޓު ސަރުކާރަށް ވިއްކޭނެގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ގޭގައި އުފައްދާ ކަރަންޓް ސަރުކާރަށް ވިއްކޭގޮތަށް ގާނޫނު ހަދަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ގޭގައި ކަރަންޓު އުފައްދުމަށް ފަހު ސަރުކާރަށް ވިއްކޭ ގޮތް ހަދަން ޖެހޭ - ނަޝީދު

މިހާރުގެ މަޖިލީހަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލިފައިވާ މަޖިލީހެއް- ރައީސް ނަޝީދު

މަހުގެ ހަމަ އަގު ހޯދައިދެވޭނީ މަޖްލިސް 19 އިން: ނަޝީދު

ޕާޓީތަކަށް މެމްބަރުން ބަދަލުވުން، އަންނަ މަޖިލީހުން ހުއްޓުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

މި ހިންގާ މަޖިލީހުގައި ލަދެއް ހަޔާތެއް ނެތް - ނަޝީދު

މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދަން ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ވެލާނާ އެއާޕޯޓު ހަލާކުކޮށްލީތީވެ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ ހުއްޓައެއް ނުލެވޭނެ، އެހެން އެއާޕޯޓުތައް ހޯދަން ޖެހޭ: ނަޝީދު