ރާއްޖެ ކަހަލަ ގައުމުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަށް ގިނައިން އެހުން ވަރަށް މުހިންމު: ނަޝީދު

ރައްޔިތުން ވަކި ފިކުރެއްގައި ހޮވީމައި މެންބަރުން އަމިއްލައަށް ފިކުރު ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އޮވެގެން ނުވާނެ: ނަޝީދު

މުހިންމު ބިލްތައް 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ނިންމޭތޯ ބަލާނަން: ނަޝީދު

ވާދަވެރިންނަށް ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު ޅައެއްޗަކީ، އަޅުގަނޑާއި ރަައީސްއާ ދޭތެރެޖައްސަން އުޅުން: ނަޝީދު

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު - ނަޝީދު

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު އަންނަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުބަސް ބުނަން ޖެހޭނެ ބަޔަކީ ރައްޔިތުން، ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު އާންމު ކުރަން ޖެހޭ - ނަޝީދު

އަޅުގަނޑުގެ އިނާޔަތްތަކާ މުސާރައާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާނޫނީ ލަފައެއް ބޭނުންވޭ - ނަޝީދު