ކިގާލީ ގްލޯބަލް ޑައިލޯގަށް ރައީސް ނަޝީދު ރުވާންޑާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މަޖިލިހުން ވީ ވަރަކުން ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެމުން ދާނެ:ނަޝީދު

ފަނޑިޔާރުން ޖަވާބުދާރީ ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ތިން ސަބަބަކާ ހުރެ:ނަޝީދު

އަމާން ދިނުމަށް ލުތުފީ އެމްބަސީއަށް ދިޔައީ ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން: ނަޝީދު

ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ ލުތުފީ ލަންކާ އެމްބަސީއަށް ދިޔައީ ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ކުރިން ކަމަށް

ޝައިމްގެ އަބުރު ގެއްލޭފަދަ މައުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރެވޭނެ - ނަޝީދު

ޖޭއެސްސީއަށް އެކަނި ބަދަލު ގެނެސްގެން ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހެއް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ރިފްއަތާއި މަސްތޫރާއި ހިސާންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭކަމަކަށް ނުދެކެން: ނަޝީދު

މަހުޖަނުންނަށް ހީވަނީ ކޯޓުތަކަކީ ވިޔަފާރިއަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތެއް ހެން - ނަޝީދު

ލުތުފީ ގެނައުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް، އެކަމަކު ލުތުފީ ގެންނާނަން: ނަޝީދު