މައިމޫނާގެ މަންމައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބުނީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތެއް ނޫން: ނަޝީދު

'އިންޑިޔާ އައުޓް' ގެ އަޑީގައި ތިބީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން: ނަޝީދު

ފުރަތަމަ އިސްލާހު ވާންވީ ރައީސް ނަޝީދު - މެމްބަރު ސަޢީދު

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތުން ތިޔަ ބާރު އަޅަނީ އައިއެސްއިން ރާއްޖެ ހިފުމަށް: ރައީސް ނަޝީދު

"ފުރަތަމަ އިސްލާހު ވާންވީ ނަޝީދު"

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރު ކުރުމަށް ގޮވާލަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން: ނަޝީދު

"އިންޑިއާ އައުޓް" އަކީ ހަރުކަށި މީހުންގެ ހަރަކާތެ: ނަޝީދު

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަކީ ހަރުކަށި މީހުން އަޑީގައި ތިބެގެން ހިންގާ ހަރަކާތެއް: ރައީސް ނަޝީދު

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތުގެ އަޑީގައި ތިބީ ހަރުކަށި މީހުން: ނަޝީދު

އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތަކީ ހަރުކަށި މީހުން އަޑީގައި ތިބެގެން ހިންގާ ހަރަކާތެއް: ރައީސް ނަޝީދު