ޓީއެމްއޭއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭއާއި އެމްއޭސީއެލްއާ އަޅުގަނޑާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭއާއި އެމްއޭސީއެލްއާ ވެސް އަޅުގަނޑާ ގުޅުމެެއް ނެތް: ނަޝީދު

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ އިގްތިސާދު ގެއްލުމުން ސަލާމަތްކުރަން: ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭ އާއި އެމްއޭސީއެލްގެ މުއާމަލާތް ހިންގާފައިވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން - ރައީސް ނަޝީދު

މަދަނީ އިޖްރާތުގެ ޤާނޫނެއް ނެތުން- ބޭންކްތަކާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ދެމެދު އެޅިފައިވާ "ތަޅެއް" – ރައީސް ނަޝީދު

މަދަނީ އިޖްރާތުގެ ޤާނޫނެއް ނެތުން- ބޭންކްތަކާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ދެމެދު އެޅިފައިވާ "ތަޅެއް" – ރައީސް ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭގެ މުއާމަލާތް ހިންގީ ޔާމީނު ސަރުކާރުގައި، ގޮތެއް ނުހޯދިއްޖެ ނަމަ ބަދަލު ދޭންޖެހުން ގާތް: ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭއަށް ގޮތެއް ނުހޯދިއްޖެ ނަމަ ބަދަލު ދިނުން ގާތް: ނަޝީދު

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ކަންކަން އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ: ނަޝީދު