ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގެ މުޅި ރިޕޯޓް އާއްމު ކުރަން މިދަނީ ވިސްނަމުން – ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ފުލުހުންގެ އަގު ވައްޓާލުމުން ގާސިމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

މިހާރުގެ ފުލުސް އޮފީހުން ވަނީ ކޮމިޝަނަށް އެއްބާރުލުން ނުދީފައި: ރައީސް ނަޝީދު

މިހާރުގެ ފުލުސް އޮފީހުން ވަނީ ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި: ނަޝީދު

ރިޕޯޓު ދިނީ ކޯޓާއި ފުުލުހުންގެ ކިބައިން ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެތީ ކަމަށް ބެލެވޭ: ނަޝީދު

މިހާރު މި އޮތް ފުލުސް އޮފީހަށް ރިޟްވާންގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ނުހޯދޭނެ - ނަޝީދު

ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރި މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އަތުގައި ހުރި - ނަޝީދު

ރިޕޯޓް އެކީގައި އެޖެންޑާ ނުކުރުމަށް އެދުނީ ލީޑަރުންނާއި މުޅި ރިޕޯޓު ހިއްސާ ކުރި ފަހުން - ނަޝީދު

ރިލްވާންގެ މަރާބެހޭ ރިޕޯޓް ދެން އިތުރަށް ސިއްރެއް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ސިއްރެއް ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު