އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް: ރައީސް ނަޝީދު

އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް - ނަޝީދު

ހުރިހާ ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ރޫޅިއްޖެ، އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް: ނަޝީދު

ހުރިހާ ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ރޫޅިއްޖެ، އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް: ރައީސް ނަޝީދު

ހުރިހާ ވާދަވެރިން ރޫޅިއްޖެ، ދެމި އޮތީ އެމްޑީޕީ: ނަޝީދު

ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ރޫޅިއްޖެ، ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް: ނަޝީދު

އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީ އަށް: ނަޝީދު

މެމްބަރުންގެ މާލީ ބަޔާނުގައި އަނބިން، ފިރިން އަދި ދަރިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނަޝީދު ދެކޮޅު!

ތެލެސީމިޔާ މީހުންނާއި ކުދިންގެ އަޑު އެއްސެވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރަށް!

ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ވަހީދު އިދިކޮޅާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމެވުމުން ނަޝީދު ބިރުގަނެފި: އަދުރޭ