ޝުއައިބުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލީ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ޕާޓީ ބާއްވައި އުފާފާޅުކުރި

މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށްވުރެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ކައުންސިލް ހޯދާނަން: ނަޝީދު

ހުކުމް ވިއްކައިފިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ނަޝީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބު 50 ޕަސަންޓަށްވުރެ މަތިން ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ނަޝީދު

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 50 ޕަސެންޓް މަތިން ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލުމުން ރޮވުނު: ރައީސް ނަޝީދު

ހުކުމެއް ނުވިއްކޭނެ، ވިއްކައިފިއްޔާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ނަޝީދު

އަމާޒަކީ ކައުންސިލް އިންތިހާބު 50 ޕަސެންޓް މަތިން ކާމިޔާބުކުރުން: ނަޝީދު

އިންތިގާލީ އިންސާފު ގާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ މައާފުކުރުމާއި ހަސަދަވެރިކަން ފިލުވާލުން: ނަޝީދު

އެދެނީ މާޗުގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން، 50 ޕަސަންޓު މަތިން ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ރައީސް ނަޝީދު