ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އަދާލަތު ޕާޓީއާއެކު ނެރެވޭނެކަމަށް މާބޮޑަށްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ: ނަޝީދު

އަދާލަތަށް އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ޤަބޫލު ކުރެވޭ - ނަޝީދު

މަޖިލީހަށް އަދާލަތާއެކު ވާދަކުރަން ނިންމައިފިން: ނަޝީދު

ޕާޓީއަށް އާދަޔާ ޚިލާފު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ހޯދައިދޭނަން: ނަޝީދު

ފަސް ހަ ދާއިރާއެއްގެ މެންބަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަން ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފި: ނަޝީދު

އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ގޮނޑިތަކެއް ދޫކޮށްލުމަށް ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދެކޮޅު: ރައީސް ނަޝީދު

މި ސަރުކާރު އުފެދުނީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީން މަޖިލީހަށް ނިކުންނަނީ އަމިއްލަ ކުންފުނި ބޮޑުކުރަން ނޫން: ނަޝީދު

ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ގެނެސްދެވޭނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ އަށް: ނަޝީދު

މަޖިލިސް 19ގެ މެމްބަރުން ބަރޯސާވާނީ ރައްޔިތުންގެ އާދޭސްތަކަށް: ނަޝީދު