އައިސިސް އާއި އަލްގައިދާއާ ގުޅެން ދާން އެދެނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދައުވަތުގެ ނަމުގައި: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާން ބަލަހައްޓަން ތިބި މީހުން އަނދިރި ދައުލަތަށް ބައިއަތު ހިފައިފި: ނަޝީދު

ގޯތި ހޯދަން ހުށަހެޅުމުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ކައިވެނީގެ ސެޓިފިކެޓު ވުޒާރާތަކުން ބަލައިގަނެފައިވޭ: ނަޝީދު

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާ ޔާމީނާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ނަޝީދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ތައުބާވުމަށް އިޔާޒް ގޮވާލައްވައިފި

100 ޕަސަންޓު އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި ދީނަށް އިތުރަށް ދައުވަތު ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގައި އަލުން އަނބުރާ އިސްލާމްދީނަށް ދައުވަތު ދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ: ނަޝީދު

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ދިން އަނިޔާ ކުށްވެރިކުރަން، ހިތްވަރު ދިން އިދާރާތަކަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން ޖެހޭ: ނަޝީދު

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވި އިދާރާތަކަށް އަދަބު ދޭން ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

އިދިކޮޅުގެ މަލާމާތަށް ނަޝީދު ރައްދު ދެއްވައިފި