މެމްބަރުކަމުގެ މުސާރަ އުނިކޮށްދޭން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

މެމްބަރުކަމުގެ މުސާރަ އުނިކޮށްދޭން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަތީ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މުސާރަ އުނިކޮށްދޭން

އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު، ޗާލްސްއާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނަޝީދު އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނަޝީދު، އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބިން ހިއްކުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭންތަކާމެދު ސަރުކާރުން އަލުން ވިސްނަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

“އައިއެމްއިން އެހީ ނުހޯދިއަސް ސީވީއެފް އިން ރާއްޖެއަށް އެހީވެވިދާނެ” ސިޔާސީ ވާދަވެރިން މަސައްކަތްކުރަނީ ސަރުކާރު ބަނގުރޫޓްކޮށް، އިނދަ ޖައްސާލަން ވައުދު ފުއްދުމުގެ ސްޕީޑް މަޑުޖައްސާލުމަކީ،މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް: ރައީސް ނަޝީދު އަނ