އެމްޑީޕީއަށް ލިބުން އަޣުލަބިއްޔަތު ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ ބުއްދިވެރިކަމާ އެކު: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ތާއީދު ކުރައްވަނީ އަސްލަމް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ގެނައުމަށް: އީވާ

ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި އެޅިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް: ނަޝީދު

އައު މަޖިލީހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާނެކަމަކީ ރައީސްގެ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދިނުން: ރައީސް ނަޝީދު

ޗައިނާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް މުރާޖާ ކުރާނަން - ނަޝީދު

ޗައިނާ އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް މުރާޖައާ ކުރާނެ: ނަޝީދު

އަސްލަމްއަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ނަޒާހާތްތެރި ބޭފުޅެއް: ނަޝީދު

ޖޭޕީ ހަރަކާތްތެރިވާން ވާނީ ވާދަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި: ރައީސް ނަޝީދު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވާނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީއަށް:ނަޝީދު

އަޣުލަބިއްޔަތު ބޭނުންކުރާނީ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު: ރައީސް ނަޝީދު