ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނާކަށް ނުފެނޭ: ނަޝީދު

ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނާކަށް ނުފެނޭ: ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭ އިން އަޅުގަނޑަކަށް ފައިސާއެއް ނުދޭ: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑަށް ރިޝްވަތު ދޭން މީހަކު ނުވެސް ވިސްނާނެ: ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ސިއްރުން ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ: ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭއަށް ސަރުކާރުން ދިން ހައްލަކީ ފަހު ބަސް: ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭއިން އަޅުގަނޑަށް ފައިސާއެއް ނުދޭ: ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭ އިން ރައީސް ނަޝީދަށް 13 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު: މެމްބަރު ނަޝީދު

ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތުގައި 55 މިލިޔަންޑޮަލުގެ ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭން ކުރީ ސަރުކާރުންއޮތީ ނިންމައިފަ: ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭއަށް ގާނޫނީ ލަފާދެއްވުމުގައި ކުރީގެ މެމްބަރު ނަޝީދު!