ޗައިނާ އާއެކު ވެފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން އެގޮތަށް ބާއްވަން މަޖިލީހުން ބޭނުން ނުވެދާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ދީނުގެ ކަންކަމާމެދު ބަޙުސް ކުރަންވާނީ ރަނގަޅަށް ދީން ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓު ކިޔައިފިން، ނުރަނގަޅު ކަންކަން އެބަހުރި: ނަޝީދު

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް: ނަޝީދު ރާގު ބަދަލު ކުރައްވައިފި

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގައި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި: ނަޝީދު

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި ނުރަނގަޅު ކަންކަން އެބަހުރި: ނަޝީދު

ދީނުގައި ކަންކަން އޮންނަ ގޮތާ މެދު އާއްމުން ވާހަކަދެއްކުން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ކަޝްމީރު މައްސަލައަކީ އިންޑިއާގެ ދާހިލީ މައްސަލައެއް، އޯއައިސީިގެ ނިންމުމަށް ރާއްޖެ ތާއީދެއް ނުކުރާނެ: ނަޝީދު

ކަޝްމީރު މައްސަލާގައި އޯއައިސީއާ އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ: ނަޝީދު

ކަޝްމީރުގެ މައްސަލާގައި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން ބަސް ބުނެވިގެންވާނެ ކަމަށް ނުދެކެން: ނަޝީދު