ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަގުމަތީ ހަރަކާތަށް ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނަޝީދު ދެއްވައިފި

ފިކުރެއްގެ ދިރުން އުފެދުމުގެ ކުރިންވެސް ނަޝީދު ފެކްޝަނުން ދިޔައީ ޕީޕީއެމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން: ޝަރީފް

ދައުރު ނުނިމެނީސް ސަރުކާރުގައި ތިބި ކޯލިޝަންގެ މެންބަރުން ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ދައުރު ނިމެންދެން ޖޭޕީގެ މެންބަރުން ސަރުކާރުން ވަކިނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ޖޭޕީގެ ދިފާއުގައި ރައީސް ނަޝީދު: މިއީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް، ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަކި ނުކުރެވޭނެ

އަސްލަމް، ނަޝީދު ފެކްޝަނަށް: އެމްޑީޕީގައި ތިބެ ވަކި ޕީޖީ ގުރޫޕެއް ނުހިންގޭނެ

ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން ސަރުކާރުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ޖޭޕީއިން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމުމުން ރައީސް ނަޝީދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ނަޝީދު ފެކްޝަނުން ޖޭޕީއާއެކު ޖޮއިންޓް ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީއެއް އުފައްދަން މަޝްވަރާއަށް

ދެން އަންނަ ސަރުކާރެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ހިއްސާ އޮންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ ކުރިއަށް ދާންވީ ނަޝީދު ދައްކާ މަގުން: އީވާ