އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުވެއްޖެނަމަ، ރައީސް ނަޝީދު 1،000 އަހަރު ޖަލުގައި އޮންނަވާނެ: ޖަމީލު

ގާނޫނު ތަންފީޒުވެއްޖެނަމަ ނަޝީދު 1000 އަހަރަށް ޖަލަށްލާނެ

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ގާނޫނު ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުވެއްޖެނަމަ ނަޝީދު 1000 އަހަރަށް ޖަލަށްލާނެ: ޑރ. ޖަމީލް

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ގާނޫނުން ރައީސް ނަޝީދު 1000 އަހަރަށް ޖަލަށް ލެވޭނެ: ޖަމީލް

ހައްދުފަހަނައެޅި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ނަޝީދު ނުހުއްޓާނެ

"ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި އިސްރާއީލާ ދެމެދު އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި"

ކްރިސްމަސް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ލަންކާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލަން ހިޔާލު ދެއްވީ ނަޝީދު!

ލަންކާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލަން ހިޔާލު ދެއްވީ ރައީސް ނަޝީދު!

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަތައް ނުބެލި އޮތީ މައްސަލައިގެ ފުންމިނުން: ނަޝީދު