ބަޣާވާތެއް ނުކުރަން، ބަޣާވާތް ކުރާނީ ނަޝީދު: ގާސިމް

ބަޣާވާތެއް ކުރެއްވިއްޔާ، ކުރެއްވީ ރައީސް ނަޝީދު: ގާސިމް

ގާސިމް ގެންދަވަނީ ލަތީފާގެ ހިމާޔަތުގައި މަޖިލީސް ގަޑުބަޑު ކުރަމުން: ރައީސް ނަޝީދު

ލަތީފާ ގާސިމްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރަން ގާސިމް ދަނީ މަޖިލިސް ގަޑުބަޑު ކުރަމުން: ނަޝީދު

މި ސަރުކާރު ދެމި އޮތްހާ ހިނދަކު އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ތަނަވަސްކަމާއެކު: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ އަކީ ބިނާކުރާ ބައެއް، ތަންތަން ތަޅާ ބައެއް ނޫން: ނަޝީދު

ރޮޒޭނާ ފަދަ ކަނބަލުން ލިބެނީ ވަރަށް މަދުން، ހޮއްވަވައިދެއްވާ!: ރައީސް ނަޝީދު

ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުންވެސް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދޭނެ:ނަޝީދު

އެއް ހޮރަކުން، މޫމިނުން ގަޔަކަށް ދެ ފަހަރަކު ކައްޓެއް ނުޖެހޭނެ:ނަޝީދު

ގާސިމް ކިތަންމެ ރުޅިއައިސް، ދެރަވިޔަސް ހަމަ އެމްޑީޕީގެ ރައީސަކީ ރައީސް ނަޝީދު: މުސްތަފާ