ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ފަރުވާއަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ހަތަރު މަސްދުވަހަށް ފަހު، ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ތިން ދުވަހަށް

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ނަޝީދު ނުރުހޭތީ ކަމަށްބުނެ ޒަމީރު ކުރި ސޮއި އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ދުނިޔެއަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ މާއްދާތަކުގެ %0.001 ވެސް ރާއްޖެ ހިއްސާ ނުކުރޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ޖައްވު ހޫނުވުމަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަރުގެ އިންޒާރެއް: ނަޝީދު