ރައީސާ މައްސަލަ ޖެހުނީ ވެންޓިލޭޓަރު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން: ނަޝީދު

މަގުބޫލުކަން ގެއްލިގެން ނުދޭ: ނަޝީދު

ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ހުރިނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެދެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބުން: ރައީސް ނަޝީދު

ލިބުނު ނާކާމިޔާބަކީ އެމްޑީޕީ ލީޑާޝިޕްގެ ފެއިލްވުމެއް، އެންމެން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ: ނަޝީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގެ ގޮނޑިތައް ގެއްލުނީ އެންޓި ކެމްޕެއިން ކޮށްގެނެއްނޫން: ނަޝީދު

މުއިއްޒުއަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު މެންދުރުފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ޑރ.މުއިއްޒަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މާލޭގެ ކަންކަން ހައްލުކުރަން މުއިއްޒު ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު، މުއިއްޒުއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ