އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މެންބަރުންނަށް ޕާޓީ ބަދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ޖެހޭ – ނަޝީދު

މެމްބަރުންނަށް ޕާޓީ ބަދަލުނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަން މަޖުބޫރުކުރާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ ވަސީލަތަކަށް މަޖިލިސް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް: ނަޝީދު

ދައުލަތް ހިންގަން މިހާރު އެނގޭ، ދެން ވައުދު ފުއްދާނަން – ނަޝީދު

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުރިހަމައަށް ހިންގޭނެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އޮންނަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ އުފެދުނީ ހާސްކަމެއް ނެތް ދިރިއުޅުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް: ރައީސް ނަޝީދު

މަޖިލިސް އިންތިހާބުން 60 އިންސައްތަ އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ނަޝީދު

ނަތީޖާތައް އިއުލާންކުރާއިރު ސްކްރީން ރީނދޫކޮށްލާނަން: ނަޝީދު