މި މަހުން ފެށިގެން މެމްބަރުކަމުގެ މުސާރަ އުނިކޮށްދޭން ނަޝީދު އެދިއްޖެ

މެންބަރުކަމުގެ މުސާރަ އުނިކޮށްދިނުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

މެމްބަރުކަމުގެ މުސާރަ އުނިކޮށްދޭން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމަކީ ސިހުރެއް: ނަޝީދު

މެމްބަރުކަމުގެ މުސާރަ އުނިކޮށްދޭން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

މެންބަރުކަމުގެ މުސާރަ އުނިކޮށްދޭން ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

މި މަހުން ފެށިގެން މަޖިލީހުގެ ދައުރު ނިމެންދެން މުސާރަ އުނިކޮށްދިނުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވެ 3 މަހު މުސާރަ ނެގުމަށްފަހު ބާކީ އޮތް ދެމަހު މުސާރަ އުނިކޮށްދޭން ނަޝީދު އެދިއްޖެ

ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގެ މުސާރަ އުނިކޮށްދޭން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

މެމްބަރުކަމުގެ މުސާރަ އުނިކޮށްދޭން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި