ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނަން ނުފެނޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނަން ނުފެނޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭއިން ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ކުށެއް ނުކުރާކަން ނިންމަން ޖެހޭނީ ތަހުގީގަކުން: ޖަމީލު

އަބަދުވެސް އެދެނީ ޗައިނާއަށް މަދަދުވެރިކަމާއި ހެޔޮ އެދުން - ނަޝީދު

ޑރ. ބިލާލް ގެންނާކަށް ނުފެނޭ: ނަޝީދު

ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނާކަށް ނުފެނޭ: ނަޝީދު

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނާކަށް ނުފެނޭ: ނަޝީދު

ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނާކަށް ނުފެނޭ: ނަޝީދު

ޓީއެމްއޭ އިން އަޅުގަނޑަކަށް ފައިސާއެއް ނުދޭ: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑަށް ރިޝްވަތު ދޭން މީހަކު ނުވެސް ވިސްނާނެ: ނަޝީދު