އިންތިހާބީ މައި މަރުކަޒަށް ނަޝީދު ވަޑައިގަތުމުން އާންމުން ރަތަށް

އޮފިޝަލުން ނޫން ބަޔަކަށް އީސީގެ އިދާރާއަށް ވަދެވިގެން ނުވާނެ: ނަޝީދު

ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނުމުން ހަޖަމް ނުވެގެން: އަދުރޭ

ބާޖަމާލުއްދީނަށް ދިޔައީ އަބްދުއްރަހީމް އެތަނުން ނެރެން: ރައީސް ނަޝީދު

އިންތިހާބީ މަރުކަޒަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގަތުމުން މައްސަލަ ހޫނު ވެއްޖެ

އަޅުގަނޑަށް އޮތް މަގުބޫލު ކަމެއް ނުގެއްލޭ: ނަޝީދު

މުއިއްޒު ކުޅަދާނަ، ގާބިލު: ރައީސް ނަޝީދު

ސަރުކާރުގެ ތެރޭގަ ކޮރަޕްޝަން އޮންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ ނެތްނަމަ ރައީސް ސޯލިހާއި މައްސަލަ ނުޖެހުނީސް: ނަޝީދު

މިއީ ލީޑަޝިޕްގެ ފެއިލްވުމެއް، އެކަމަކު ދުރަކަށް ނުދާނަން: ރައީސް ނަޝީދު