މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގެންފި

ކެނެރީގެ އަށް ވަޑައިގެން ނަޝީދު އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގެންފި

ހަތަރު މަސް ފަހުން ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގެންފި

ނަޝީދު ވަޑައިގެންފި! މަރުހަބާ ދެންނެވީ ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ