ދެ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން ހެކި ނެތް ކަމަށް ބުނުމުން ނަޝީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ހިތާމައެއް: ނަޝީދު

ރިޟްވާނަށް ފާރަލުމަށް ފުލުހުން ކޯޓަށް އޮޅުވާލި - ނަޝީދު

ރިލްވާންގެ ފޯނު އަޑުއެހުމަށާއި ފާރަލުމަށް އޮޅުވާލައިގެން ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރު ހޯދި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިތުުރުވާ ފައިސާ ކަނޑާލަންދެން ޗައިނާގެ ވާހަކަ ދައްކާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްކަމަކަށް ނުދެކެން: ރައީސް ނަޝީދު

މެމްބަރުންނަށް ކާންދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް: ނަޝީދު

ލޯނަށް އިތުރުވާ ފައިސަ ކަނޑަންދެން ޗައިނާގެ ވާހަކަ ދައްކާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

އިތުރުވާ ފައިސާ ކަނޑަންދެން ޗައިނާގެ ވާހަކަ ދައްކާނަން: ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ މި ދައުރަށް ނަޝީދު ދެއްވީ "ބީ ޕްލަސްއެއް"!