މަޖިލީހަކީ މަސް ކައްކާ ތަނެއް ނޫން، ނެތް ބާރެއް ނުނަގަން: ނަޝީދު

މަޖިލީހަކީ މަސް ކައްކާ ތަނެއް ނޫން، އަމަލުކުރަނީ ރަނގަޅަށް: ނަޝީދު

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ދޫކޮށްލީ މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ނުފޫޒުންކަމަށް ނުދެކުމަށް އެދެން: ރައީސް ނަޝީދު

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުވާ ދެ މީހުން ދޫކޮށްލީ މެމްބަރެއްގެ ނުފޫޒަކުން ނޫން: ނަޝީދު

ރޭޕް ތުހުމަތުވާ މީހާ ދޫވީ މެންބަރުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ނުދެކެން އެދެން: ރައީސް ނަޝީދު

ތުހުމަތުވާ މީހުން ދޫވީ މެންބަރެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ނުދެކުމަށް ނަޝީދު އެދިއްޖެ

ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހުން ދޫކުރީ މެމްބަރެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ނުދެކުމަށް އެދެން: ނަޝީދު

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުވާ ދެ މީހުން ދޫކޮށްލީ މެމްބަރެއްގެ ނުފޫޒަކުން ނޫން: ނަޝީދު

ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރުގައި ނެތީ މެމްބަރެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ނުދެކުން އެދެން: ނަޝީދު

ސަފާރީ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހުން ދޫވީ މެމްބަރެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ނުދެކެން އެދެން: ނަޝީދު