އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި: ނަޝީދު

ނަޝީދު އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ބޭނުމެއްނޫން، އެ މަގާމު ހައްގުވަނީ އަސްލަމަށް: ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް، އަސްލަމަކީ ވަރަށް ގާބިލް ބޭފުޅެއް: ރައީސް ނަޝީދު

މަޖިލިސް ރައީސްކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް، އަސްލަމަކީ މަޤްބޫލު ބޭފުޅެއް: ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސަކަށްވެސް ވާނީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރެއް: ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް - ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގައި ހުންނަން ވާނީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓު ދެއްވި ރައްޔިތުންނަށް ހިތުގެ ހާލިސްކަމާއެކު ޝުކުރު - ނަޝީދު