ނަޝީދު, ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބަޣާވާތެއް ރާވަމުންދާ ކަމަށް ރީކޯ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

އަސްލަމް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑާ ދެކޮޅަށް އަސްލަމް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ: ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ ދަށްވެ ނަޝީދު ކޯފާވެއްޖެ

ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ކުރިއެރުން ފަނޑުކޮށްލައި ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރަން: އަމީރު

ދައުލަތް ބަނގުރޫޓުގެ މަގަށް ދަނީ، ރިޔާސަތުގައި އިނުމަށް ލަދުވެތިވޭ: ނަޝީދު

ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓު ވާއިރު ރިޔާސަތުގައި އިނުން ވާނީ ލަދުވެތިކަމަކަށް: ނަޝީދު

މިވަގުތު ދައުލަތުގެ ފޮރިން ކަރެންސީ ރިޒާވުގައި ފައިސާ ހުރީ މަދުން: ރައީސް ނަޝީދު

ދައުލަތުގެ ފޮރިން ރިޒާވްގައި ބޭރު ފައިސާ މަދުވެ، އަސާސީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ނެތް: ނަޝީދު

ރިޒާވުގައި ފައިސާ ހުރީ މަދުން: ނަޝީދު