ނަޝީދު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅެއް، ދަރަނީގެ އަދަދަކީ 1.52 ބިލިއަން ޑޮލަރު: ސަފީރު

ޗައިނާ ސަފީރު ކުރެއްވި ޓުވީޓަކުން ރައީސް ނަޝީދު ފަލީހަތް ވެއްޖެ

ނަޝީދު ހެއްދެވީ ދޮގު، ޗައިނާގެ ދަރަނީގެ އަދަދަކީ 1.52 ބިލިއަން ޑޮލަރު: ސަފީރު

އެމްޑީޕީން ބުނި " ދަރަނި ދަންތުރަ " ގޯސް ކަމަަށް ނަޝީދު އިއުތިރާފް ވެއްޖެ - ސައީދު

ޗައިނާ އަށް ދަރަނި ނުދެއްކި ނަމަ ރާއްޖޭގެ ބިން ގެއްލިދާނެ - ނަޝީދު

77 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބްރިޖް އަޅައިދޭން ޖީއެމްއާރުން ހުށައެޅި - ނަޝީދު

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަޖެޓުގެ 15 ޕަސަންޓް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ޗައިނާގެ ލޯނުތައް ދައްކަން: ނަޝީދު

ބަޖެޓުގެ 15 ޕަސެންޓު ހޭދަވާނީ ޗައިނާގެ ދަރަނި ދައްކަން: ނަޝީދު

77 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބްރިޖް އަޅައިދޭން ޖީއެމްއާރުން ހުށަހެޅި: ނަޝީދު

ރައްޔިތުން ޔާމީނަށް ވެރިކަން ނުދޭނެ ސަބަބަކީ އެއްބަސްވުންތައް އެފުށްމިފުށަށް ޖެހުން: ނަޝީދު