ރައީސްކަން ބޭނުމެއް ނޫން، ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުން ނަމަ އެވާހަކަ ފަހުން ދައްކާނަން: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ރައީސަށް ވާން ދެން ބޭނުމެއް ނޫން: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރަން ބޭނުމެއް ނޫން، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ބޭނުން: ރައީސް ނަޝީދު

ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުންނަމަ ދަންނަވާނަން، ރައީސް ސޯލިހަށް ދެވަނަ ދައުރު ކަށަވަރުވުމުގެ މަގަކީ ބަރުލަމާނީ: ނަޝީދު

ދެން ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރުމަކަށް ނޭދެން: ރައީސް ނަޝީދު

ބޮޑުވަޒީރަކަށްވާން އެދޭނަމަ ދަންނަވާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެވަނަ ދައުރެއް ކަށަވަރުވާ މަގަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ކަމެއް ކުރުމަކަށް ދެން ބޭނުމެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

ކަންބޮޑުނުވޭ، މި ޕާޓީ ބައިބައި ނުވާނެ: ނަޝީދު

ކަންބޮޑު ނުވޭ، ޕާޓީ ބައިބައި ނުވާނެ: ނަޝީދު