ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު ޕްރިންސް މުހައްމަދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު ޔޫއޭއީ އަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ކަމަށް ގެނައުމަށް ގޮވައިފި

ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު އަބޫދާބީއަށް

ވަލީއަހުދުގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު އަބޫދާބީއަށް

ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު އަބޫ ދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މޮސްކޯގޭ އަލީ ޖަލީލާ ގުޅުވައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަ ސަލަފުން ދޮގުކޮށްފި

އަލީ ރަމީޒު ހެދުން އަޅާ ގޮތަށް ނަޝީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ސަލަފް ޖަމާއަތް އުވާލާކަށް ނޭދެން: ނަޝީދު