އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކާނަލް ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ތުހުމަތުގައި ކާނަލް ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށް، އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރަން އަމުރު!

ޔޯގާއާ ގުޅިގެން މައުމޫންގެ ލިޔުމަށް ނަޝީދު ތާއީދު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އަދި ރައީސް މައުމޫން ދީނުގެ ވާޙަކަ ދައްކަން ކުފޫ ހަމަނުވޭ: ޝެއިޚް ފަޟްލޫން

ދީނީ ކަންކަމުގަ ބަސްބުނުމުގެ ހުއްދަނެތި، ޙައްޤާ ބާޠިލް އޮޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޑރ. އިޔާޟް ގޮވާލައްވައިފި

ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ނެރުއްވާ ފަތުވާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ގޮންޖައްސަވަނީ ދީނުގެ ޢިލްމު ކޮންތަނަކުން ކިވައިގެންތޯ؟ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ސުވާލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ސީޝެލްސްގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ޔޯގާގެ ދިފާޢުގަ ރައީސް ނަޝީދު ނުކުންނަވައިފި

ޔޯގާއަކީ ޝިރުކެއް ކަމަށް އަދާލަތުން ބުންޔަސް އެކަން ބަލައިގަންނަން ދަތި: ނަޝީދު

ޔޯގާ ހެދުމަކީ ޝިރުކެއް ނޫން: ނަޝީދު