މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ނެތަސް ވައުދު ފުއްދައިދޭނަން: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު، ޑރ. ޖަމީލަށް: އެޖެންޑާ 19 ފިޔަވައި ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހް ކުރަން ދެން އޮތީ ކޮން ގޮތެއްތޯ؟

އިންކަމް ޓެކްސް ނެގޭނީ ގާތްގަނޑަކަށް 6000 މީހުންގެ އަތުން: ނަޝީދު

ރައީސް ތާއީދުކުރައްވާނީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެކަނި: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ ނޫން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ސޯލިހު ތާއިދެއް ނުކުރައްވާނެ: ނަޝީދު

އެޖެންޑާ 19 ކަށަވަރުކޮށްދެނީ ގޯއްޗެއް: ރައީސް ނަޝީދު

އިންކަމްޓެކްސް ނެގޭނީ 6000 މީހުން އަތުން: ނަޝީދު

އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންވެސް އެމްޑީޕީގެ ފަހަތަށް އެރުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ގޮވާލައްްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހް އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއިދެއް ނުކުރައްވާނެ:ނަޝީދު

ހދ ގައި ރިސޯޓް ހަދަން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތު މަސައްކަތް ކުރިން، ލިޔެކިޔުން ހުންނާނެ: ނަޝީދު