އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުން އެތައްކަމެއް ހާސިލުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް "ލާދީނީ" ވާހަކަ ދައްކަވަނީ؟

ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް މުގައްރަރު ބަދަލު ކުރާ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

މިހާރުގެ ސްކޫލު ފޮތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފައްދާ ވާހަކަތައް ގިނަ: ނަޝީދު

މުސްތަޤުބަލު ސަލާމަތް ކުރަން މުޤައްރަރު އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ދީނުގެ ނަމުގަައި ކުރަމުން މިދާ ކަންކަމަށް ބަލާ، ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަންހަޖު ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ - ނަޝީދު

މިވަގުތު އެންމެ މުހިންމީ މުގައްރަރު އިސްލާހުކުރުން: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ މުސްތަގްބަލް ސަލާމަތް ކުރުމަށް މިވަގުތަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މުގައްރަރު އިސްލާހު ކުރުން: ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލު ސަލާމަތްކުރަން މަދަރުސާތަކުގެ މުގައްރަރު އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން މުހިންމީ މުގައްރަރު އިސްލާހުކުރުން: ނަޝީދު