ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް ސޯލިހަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑަކީ ގަދަވުމަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ މީހެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ޕްރައިމެރީއެއްގައި ބަލިނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިންތިހާބުތަކުގައި އަޅުގަނޑު ވާދަކުރަނީ ގަދަވުމަށް: ނަޝީދު

ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ވޯޓު ނަގަން އެމްއާރްއެމްއާއި އަދާލަތުން އެއްބަސްވި: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ޞާލިހު ޖުޑީޝަރީއަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ފުލުސް އޮފީހަށް އިންތިހާއަށް އިތުބާރުކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު

ފުލުހުންނަށް އިތުބާރު ކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ