ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ޝަރުއީ ނިޒާމު: ނަޝީދު

ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ، ދައުލަތުން ލުއިކޮށް ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫން: ނަޝީދު

އޮޅިވަޑައިގެން ނޫޅުއްވާ، މަޖިލީހަށް ޕާޓީގެ ބިލްތައް ހެދޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގާނޫނު ހެދޭނެ، އެކަމުގައި އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މައްސަލައެއް ނެތް، ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަނީ އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ގެއަށް ލައިގެން ކާއެއްޗެހި ހޯދާކަށްނޫން: ނަޝީދު

ވިސްނުން އިސްނުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖޭގައި ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ: ނަޝީދު

ރަނގަޅާއި ނުބައިގެ ޚިޔާލުތަފާތުވެ، އިންތިހާއަށް ގޮސްފި – ރައީސް ނަޝީދު

ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކު އުޅެވެން ޖެހޭނެ، ނޫނީ ހަނގުރާމައިގެ އައްސޭރިއަށް ގޮސްފާނެ: ނަޝީދު

ބުއްދިވެރިކަމާއެކު ކަންކަން ނުކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެވެސް 'ހަނގުރާމައިގެ' ތެރެއަށް ވެއްޓިދާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓްގެ ބޭރުގަނޑާއެކު ނަޝީދު: މި ވިސްނުމަށް ޖާގަ ދެވިގެން ނުވާނެ!