އޭސީސީން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ގާތުން ބަލާނެ ކަމަށް ޔަގީންކުރަން: ނަޝީދު

ނަޝީދު އޭސީސީއަށް: އެހެން ކަންކަންވެސް ބައްލަވާތި!

އޭސީސީން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރާނީ ރަނގަޅަށްކަން ޔަގީން ކުރަން: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު އަތްޕުޅުން ދައުލަތަށް 444 ރުފިޔާ ހޯދަން އޭސީސީން އަންގައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އަތްޕުޅުން ދައުލަތަށް 444 ރުފިޔާ ހޯދަން އޭސީސީން އަންގައިފި

ރައީސް ނަޝީދު 444 ރުފިޔާ ދައްކަން އެންގި އެންގުމަށް ޗެލެންޖު ކުރައްވަން އީވާ އާއި އަލީ އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންފި

އިދާރާއަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ ފައިސާ މެމްބަރުން ދެއްކެވުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

މަޖިލީހަށް 444 ރުފިޔާ ނަޝީދު ދައްކަން އޭސީސީން އަންގައިފި

"ނަޝީދު ވަނީ ގޯސް ހައްދަވާފައި، ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ"

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަނީ އަންޒަމާނު ކަރަޔަށް ވައިއެރި އިރުގެ ބިލުތަކެއް: ނަޝީދު