ޖަލުގައި ނަޝީދު މަރުވި ހާދިސާގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޕީޕީއެމްއިން ގޮވާލައިފި

ނަޝީދު ހުޅުމީދޫގައި

ބޮޑާ ހާކާފައި ގޭގައި ނުހުންނާނަން: ނަޝީދު

ނިކަމެތިން އެންމެ ގިނައީ މާލޭގައި: ނަޝީދު

ރިޔާސީގައި އަޅުގަނޑު ރައީސްކަން ކޮށްގެން ލިބޭނީ ބޮޑިއެއް، ރައްޔިތުން އަންނާނީ ރުޅި: ނަޝީދު

މި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ލިބޭނީ އައްޑޫގެ ތަރައްގީ އަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން: ނަޝީދު

އައްޑޫ މީހުން އަދި ހާސްވާކަށް ނުވޭ، އައްޑޫއަކީ ފޮނި މުސްތަގުބަލެއް އޮތް ތަނެއް: ނަޝީދު

އައްޑޫ މީހުން އަދި ހާސްވާކަށް ނުވޭ: ނަޝީދު

އައްޑޫއަށް އިސްކަންދީގެން ނޫނީ ތާއީދެއް ނުލިބޭނެ: ނަޝީދު

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ސެމިނާއަކަށް ރައީސް ނަޝީދު އައްޑު އަށް