ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ވީހާވެސް އަވަހަށް ބޭއްވުން މުހިއްމު: ރައީސް ނަޝީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވީހާވެސް އަވަހަށް ބޭއްވުން މުހިއްމު: ނަޝީދު

ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްގެން ވިޔަސް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން އިންތިހާބު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް، އިންތިހާބު އަވަސްކުރުން މުހިންމު: ރައީސް ނަޝީދު

މަޖިލީހުން އަންދާޒާކުރި އަދަދަށް މިދިޔަ އަހަރު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި: ނަޝީދު

ރިސޯޓުތަކުގެ އޮކިއުޕެންސީ އިތުރުވިނަމަވެސް އެއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ބޮޑު އަަސަރެއްނުކުރޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ތެލުގެ ގޭސްތައް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ، ބަރޯސާވާންވީ އަވީގެ ހަކަތައަށް: ނަޝީދު

އަންނަ އަހަރަށް އުންމީދީ ކަންތައްތަކެއް ރޭވިޔަސް، ފަސޭހަ ދުވެލީގައި ނުދާނެކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ކުރިއަށް އޮތީ އުއްމީދީ އަހަރެއް: ރައީސް ނަޝީދު