ޗޮކްލެޓާއި ރަލާއި ސިނގިރޭޓުން ވިޔަފާރި ކުރީމާ އިންތިހާއަށް ފައިދާ ބޮޑުވާނެ: ނަޝީދު

ރުކުމާގެ ނަން އަނބުރާ ނަގަން ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

ނަޝީދު ރުކުމާ އާ ދެކޮޅަށް ހެންވޭރު ގެތަކަށް، ރުކުމާ އެދެނީ ރައްޔިތުން މެހެމާންދާރީ އަދާ ކުރުމަށް

ވެރިކަން ކުރާ އިއްތިހާދުގައި ފިކުރީ އެއްބަސްވުމެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އެޖެންޑާ 19 ގައި ފަޅުރަށްތަކުގެ 40 އިންސައްތަ ލިބޭނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް: ނަޝީދު

ރުކުމާ ނަން ނުނަގައިފިނަމަ، ދާއިރާގެ ހުރިހާ ގެއަކަށްވަދެ އެ ގޮނޑި މާ ބޮޑަށް ނަގާނަން: ނަޝީދު

އެޖެންޑާ 19 ގައި ނުކުމެ މިތިބީ އެހެން ގައުމިއްޔަތެއް ހޯދައިދޭން، މުޅި ރާއްޖެ ބަދަލުކުރާނަން: ނަޝީދު

އުކުޅަހުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނަން : ނަޝީދު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ގެއަޅައި ނިމޭއިރު ކައިވެނި އޮންނަނީ ރޫޅިފަ: ނަޝީދު

ރަށުގެ އިޚްތިސާސްގައިވާ އެންމެހާ ތަކެއްޗަކީ ރަށުގެ މިލްކެއްގެ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު