އިންޑިއާގައި ނަޝީދު؛ ދިވެހީންގެ ފަރާތުން މައާފަށް އެދެން

ރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާ އާ ވަރިއެއް ނުކުރެވޭނެ - ނަޝީދު

މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ގެނައި މީހުން މުއިއްޒު ދޫކޮށްލައިފި، މިއަދު އެކަނިވެރިވެއްޖެ: ނަޝީދު

މުއިއްޒު އެކަނިވެއްޖެ، އެންމެން ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ: ނަޝީދު

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާ ވަރިއެއް ނުކުރެވޭނެ؛ މިއީ އެއްފޮތަކުން ކިޔަވާ، އެއްބައެއް: ނަޝީދު

ރައީސް މުޢިއްޒަށް ވެރިކަން ލިބިލެއްވީ އިންޑިޔާ އާއި ދެކޮޅު ވީމައެއް ނޫން؛ އެމްޑީޕީ ބަލިކަށި ވީމަ: ނަޝީދު

ސޯލިހް ބަލިކަށި، ރައީސް މުއިއްޒު އެކަނިވެރި ވެއްޖެ: ނަޝީދު

ބްލެޓް މާކެޓްގައި ޑޮލަރުގެ ރޭޓް އެބަ ދަށްވޭ: ނަޝީދު

ވެރިކަން ގެއްލުނީ ރައީސް ނަޝީދު ޓީމު ވަކިވުމުންކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވީ ނަޝީދު ވަކިވީމަ: ސޯލިހް