މަޖިލީހުގައި ދެން ވައްކަމެއް ނުކުރެވޭނެ، އަޅުގަނޑު އިންނާނަން ވަރަށް ގާތުގައި: ރައީސް ނަޝީދު

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހު ވެގެން: ރައީސް ނަޝީދު

ގަން އެއާޕޯޓުގެ މިލްކުވެރިކަން އައްޑޫ ކައުންސިލަށް ދޭން ޖެހޭ: ނަޝީދު

މަޖިލީހުގައި ޕާޓީ ބަދަލުކޮށް ވައްކަމެއް ނުކުރެވޭނެ:ނަޝީދު

އައްޑޫސިޓީގައި 5000 ޓޫރިސްޓް އެނދު ތަރައްގީކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ގަން އެއަރޕޯޓަށް މިހާރަށްވުރެ ގިނައިން ފްލައިޓް ޖެއްސޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ކައުސިންތަކަށް ފުރިހަމަ ބާރުދޭން ޖެހޭ: ނަޝީދު

މަޖްލިސް 19 ވެގެންދާނީ އައްޑޫގައި 5000 އެނދު ބިނާ ކުރުމުގެ ވަސީލަތަކަށް: ނަޝީދު

އައްޑޫގައި 5000 ޓޫރިސްޓް އެނދު ތަރައްގީ ކުރާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

އައްޑޫ ސިޓީގައި 5000 އެނދު އެޅޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ނަޝީދު