ފަނޑިޔާރުން ނަގަން ހާއްސަ ކޮމެޓީއެއް ހަދަން ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފި

މުއައްސަސާތަކަށް މެންބަރުންނާއި، ފަނޑިޔާރުން ނަގަން ޕާޓީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ކޮމެޓީއެއް ހަދަން ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފި

އެނބުރި މިއައީ ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން - ނަޝީދު

މިއަހަރު ތެރޭ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއެކު ނަޝީދު އިހަވަންދޫ އަށް

ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ފައިސާ ގެއްލުވާލައިގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

މުއްސަނދިން އަތުން މިއަހަރު އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފެށޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

މިއަހަރު ތެރޭ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށަން އެބަޖެހޭ: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ވުރެ ދެކުނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށްތައް ވިއްކުން ފަސޭހަވާނެ: ނަޝީދު

ސަދަން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫއަށް