ނަޝީދު ހުންނެވީ ގާސިމާއެކު، ދެން ނުގުޑާނެ: ނަވާޒް

ރައީސް ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރަނީ ގާނޫނީ ބާރު ކަނޑުވާލަން: ޝަރީފް

ޓްރާންސެކްޝަނަލް އުސޫލުން ވޯޓު ހޯދަން އުޅުމަކީ ނާކާމިޔާބުގެ އަސްލު: ރައީސް ނަޝީދު

މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވައިލަން ނަޝީދު ފެކްޝަންގެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް

ރައީސް ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގާނޫނީ ބާރު ކަނޑުވާލަން، އެއީ ބޮޑު ހިޔާނާތެއް: އައްޑޫ ޝަރީފް

އައްޑޫ ތަރައްގީކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ރައީސް ސޯލިހަކަށް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

ޓްރާންސެކްޝަނަލް އުސޫލުން ވޯޓު ހޯދަން އުޅުމަކީ ނާކާމިޔާބީގެ އަސްލު: ރައީސް ނަޝީދު

''ޓްރާންސްސެކްޝަނަލް'' އުސޫލުން ވޯޓު ހޯދަން އުޅުމަކީ ވޯޓު ގަންނަން އުޅުން: ނަޝީދު

ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުން އިސްތިއުފާ ދޭކަށް ނުޖެހޭ، ރައީސަށް ވަކިވެސް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ރައީީސް ނަޝީދު، ރައީސް ޞާލިޙަށް: ‏ދެކޮޅު ވިޔަސް މަޤާމުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ