ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ގާސިމް: މެމްބަރު ނަޝީދު

ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ވަކިކޮށްދޭން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އެދެން ފަށައިފި

ޖޭއެސްސީގައި ރައީސް ނަޝީދު ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެކަން ޑރ. އިޔާޟް ޤުރްއާނުން ދަލީލު ދައްކަވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ވަގުތުން ވަގުތަށް އިސްތިޢުފާ ދޭން ގޮވާލަން: ޑީއާރްޕީ

ލިވާތަކީ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހެދުމާ ދިފާޢު ކުރުމާ، ގަޒްފުކުރުމުން މިހިނދުން މި ހިނދަށް ހުރިހާ މަޤާމަކުން ރައީސް ނަޝީދު ދުރުކުރަން ޝައި ޚް ޢަލީ ޒައިދު ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސް ޞާލިޙަށް ދެން ވެރިކަމަށް އަންނަން ލާހިކެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި: ރޮޒެއިނާ

ރައީސް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެކަކީ ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ހައްދަވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު: މަބްރޫކް

ރައީސް ނަޝީދު ހައްދަވަނީ ބުހުތާން ބޮޑު ދޮގެއް! އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފަ ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ޞާލިޙް ދެއްވާ!: މަބްރޫކް

ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ޞާލިޙަށް އިންޒާރުދެއްވައި ބިރުދައްކަވައިފި!