ރައީސް ނަޝީދު ތިމާވެށީގެ ހާއްސަ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ރައީސް ނަޝީދު ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި

ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތަށް ރައީސް ނަޝީދު ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި

ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި

ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވިފަހުން މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގެއް ނުލިބޭ – މެންބަރު ހުސައިން

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރަން ރައީސް ނަޝީދު ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި

އިންޑިއާގެ އިގްތިސާދާ އެހެން ގައުމުތައް ގުޅުވޭނެގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

އިންޑިއާގެ އިގްތިސާދާ އެހެން ގައުމުތައް ގުޅޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ - ނަޝީދު

ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ސުޝްމާ ނެރުއްވި ނަތީޖާއަކީ މުޅި ދުނިޔެ ދަންނަ ހަގީގަތެއް: ނަޝީދު

އޭސީސީ އަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރަން ނަޝީދު ނުފޫޒު ފޯރުއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެ!