"އެލެކްސް ނަޝީދު" ޓްވިޓާ އެކައުންޓުގެ ހަގީގަތް ނަޝީދު ކިޔައިދެއްވައިފި

އެލެކްސްއަކީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށް އިއުތިރާފްވެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑު ރާއްޖޭގައި ހުންނާނެ: ނަޝީދު

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގައި ޓުވިޓާ އެކައުންޓެއް ގެންގުޅެނީ އަޅުގަނޑު: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑު އިންނަން ޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައެއް ނޫން: ނަޝީދު

ރާއްޖެއިން އެނބުރި ފުރާ ދުވަސް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް، އެކަން ވަނީ މަނާކޮށްފައި: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ހޮޓަލް ޖެންގައި ހުންނެވުމަށް ހަރަދުކުރަނީ ސަރުކާރުން!

ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ތިން ދުވަހަށް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

ހޮޓެލް ޖެންގައި ނަޝީދު ހުންނަވަނީ ސަރުކާރު ހަރަދުގައި

ބަރުލަމާނީގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައިސްއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން: ރައީސް ނަޝީދު