ނަޝީދު، ރައީސަށް: އަންނަ އަހަރު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނެސް، ބޮޑުވަޒީރަށް ވާން ބޭނުން!

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކޮށް ބޮޑުވަޒީރަށް ވާން ބޭނުންވާކަން ނަޝީދު، ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ބޮޑުވަޒީރަކަށް ވާން ބޭނުންވާކަން ނަޝީދު، ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ މިސްރާބު އަދިވެސް ހުރީ ރަށްވެހި ފަތިހަކަށް: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މިސްރާބު ހުރީ ރަށްވެހި ފަތިހަކާ ދިމާލަށް: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ތޮބީއަތުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރަށްވެހިި ފަތިހަކަށް: ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖެ މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނީ ރަށްވެހި ފަތިހަކަށް: ނަޝީދު

އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް މޮޅުވީ މާބޮޑު ތަފާތަކުން ނޫން: ނަޝީދު

އިއްޔެ އީސީގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ރައީސް ނަޝީދު: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މިސްރާބު ހުރީ ރަށްވެހިި ފަތިހަކަށް: ރައީސް ނަޝީދު