މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދާއިމީ ހައްލަކަށް މާލެއާއި ތިލަފުށި، ގުޅީފަޅު، ވިލިމާލެ ގުޅުވާލަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ތިލަފުށި، ގުޅީފަޅު، ވިލިމާލެ އަދި މާލެ ގުޅުވަން ޔާމީނު ގެންގުޅުއްވި ސިޔާސަތަށް ނަޝީދު ތާއީދު ކުރައްވައިފި

މާލޭގައި މީހުން އުޅެނީ ކުކުޅުހާ ގެންގުޅުން މަނާވަރު ބިންކޮޅުގައި: ރައީސް ނަޝީދު

މާލެ ސަރަހައްދު ގުޅާލުމުން ތޮއްޖެހުން ފިލުވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް މިހިނގަނީ 2008ގެ ވައުދުތައް: ނަޝީދު

މާލެއަށް އިތުރަށް ތޮއްޖެއްސުމަކީ ތަރައްގީގެ މިސްރާބަކަށް ވެގެން ނުވާނެ: ނަޝީދު

މާލޭ ކައިރީ ރަށްތައް ގުޅާލަން ޔާމީން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދަން ނަޝީދު ނިންމަވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީހުގައި ވައްކަމެއް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީހުގައި ވައްކަމެއް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ގޭ ފުރާޅުން އުފައްދާ ކަރަންޓް ކުޑަފަރީ އިންޖީނުގެއަށް ވިއްކާނެ އޮނިގަނޑެއް ހަދަންޖެހޭ: ނަޝީދު