މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޕީއެންސީން ހޯދި ކާމިޔާބަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް މުއިއްޒުއަށާއި ޕީއެންސީއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޔާމީނާއި ނަޝީދު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީއަށް އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް ނުލިބުނު

ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބާރު އުފެއްދުމަށް ހުރިހާ އެންމެން ބައިވެރިވުމަށް

ތަރައްގީއަށް އެޅޭ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކޮރަޕްޝަން: ރައީސް ނަޝީދު

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކޯޅުންތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބެދިގެން ނުވާނެ: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ދަރަންޏާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި ނަޝީދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި ބިން ހިއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޕްލޭންތަކާމެދު އަލުން ވިސްނަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި ހުކުމް އިއްވުން މި

މެމްބަރު ނަޝީދު ގެ ތާއީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ ކެނޑިޑޭޓް އަޝްރަފް އަށް

މެނިފެސްޓޯއަށް އިހުމާލުވީ ބަޔަކު މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން ދެން ވާނެ ފައިދާއެއް ނެތް - ރައީސް ނަޝީދު

ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީއިން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނީ އޮޅުވާލުމެއް: ނަޝީދު