ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ ޝޭހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު ސުވާލު އުފައްދައިފި

ލަންކާ ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ޒަހުރާން ރާއްޖެ ނާންނަކަން ސާފެއް ނުވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ގޮތް ނޭނގޭ ބޭރު ޝޭހުންނަށް ވިސާ ދިނުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫން: ނަޝީދު

ބޭރު ޝޭހުންނަށް ވިސާ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު ސުވާލު އުފައްދައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ރޯދަ ކުރުކުރަން މިއަދު މަޑިއެއްލުމަށް!

ބޭރު ޝެއިހުންނާމެދު ނަޝީދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ގޮތް ނޭނގޭ ބޭރު ޝޭހުންނަށް ވިސާ ދިނުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫން: ނަޝީދު

ބޭރު ޝެއިހުންނާމެދު ނަޝީދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ބާޒާރަށް!

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުން ކާމިޔާބު ވާނީ އެންމެ މަގްސަދެއް ނޫން - ނަޝީދު