ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަވަސްކުރުން މުހިންމު - ނަޝީދު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަވަސްކުރުން މުހިންމު - ނަޝީދު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބޭއްވުން މުހިންމު: ރައީސް ނަޝީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވީހާވެސް އަވަހަށް ބޭއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް: ނަޝީދު

އިންތިޚާބު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބޭއްވުން މުހިއްމު - ރައީސް ނަޝީދު

އިންތިހާބު ވީހާ އަވަހެއްކުރުން މުހިއްމު: ނަޝީދު

އިންތިހާބު ވީހާ އަވަހެއްކުރުން މުހިއްމު: ނަޝީދު

ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ވިޔަސް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ވީހާވެސް އަވަހަށް ބޭއްވުން މުހިއްމު: ރައީސް ނަޝީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވީހާވެސް އަވަހަށް ބޭއްވުން މުހިއްމު: ނަޝީދު