ޕީޕީއެމްއަށް ކައުންސިލް ދިނުމަކީ ޑްރެކިއުލާއާ ބްލަޑް ބޭންކް ހަވާލުކުރުން: ނަޝީދު

އެހެން ބަޔަކު ވެރިކަމުގައި ތިއްބަސް އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާނެ: ނަޝީދު

ވައްކަން ކުރި ފަރާތްތަކާ ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ: ނަޝީދު

ޖަލްސާގައި މީހުން މަދުވިޔަސް މާލޭގެ 19 ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ނަގާނެ: ނަޝީދު

މާލެ ހަލާކުކޮށްލުމުގެ އެންމެ އިސް މޭސްތިރިޔަކީ "ހޮޅި" މުއިއްޒު: ނަޝީދު

މާލެ ހަލާކުކޮށްލީ "ހޮޅި" މުއިއްޒު: ނަޝީދު

އޭސީސީން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ގާތުން ބަލާނެ ކަމަށް ޔަގީންކުރަން: ނަޝީދު

ނަޝީދު އޭސީސީއަށް: އެހެން ކަންކަންވެސް ބައްލަވާތި!

އޭސީސީން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރާނީ ރަނގަޅަށްކަން ޔަގީން ކުރަން: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު އަތްޕުޅުން ދައުލަތަށް 444 ރުފިޔާ ހޯދަން އޭސީސީން އަންގައިފި