ނަޝީދު ވަކިކުރަން މެމްބަރުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ "ގަޓެއް" ނެތް: ޝިޔާމް

އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ނަޝީދު ބެހެއްޓުން ހުއްދައެއް ނުވާނެ: ޑރ. އިޔާޒް

އެމްޑީޕީން މަޖިލިސް ރައީސް ކަމުން ނަޝީދު ވަކިކުރާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: އިދިކޮޅު

ރައީސް ނަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

މެންބަރުން އެދެނީ ނަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރަން

ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ވަކިކުރަން ޕެޓިޝަނެއް

ނަޝީދު މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުން ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުން ބޭނުންވޭ: އަސްލަމް

ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ވަކިކުރަނީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގަ ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ބަހައްޓަން ބޭނުންނުވާ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ގިނަވަނީ-