ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ދިނީ ރައީސް ނަޝީދު ފައިސާ ބޭނުންވެގެން: ޑރ. ޒުލްފާ

ޖީއެމްއާރް އާ އެއާޕޯޓް ހަވާލުކުރީ އިގްތިސާދު ދެގުނަ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި: ނަޝީދު

ޑޭވިޑް އަކީ ރާއްޖޭގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ޑޭވިޑް އަކީ ރާއްޖޭގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް: ނަޝީދު

ހިތްވަރުގަދަ ކުރައްވާ! އާ ހިތްވަރާއެކު ގައުމީ ޓީމު އަލުން ނުކުންނާނެ: ނަޝީދު

ނަޝީދު، ގައުމީ ޓީމަށް: ނާކާމިޔާބީގައި ހިތްވަރު ގަދަ ކުރައްވާ!

އެލެކްސް އެކައުންޓު ބޭނުން ކުރަނީ އަޅުގަނޑު: ރައީސް ނަޝީދު

ވަރަށް އަވަހަށް ފުލުހަށް ބަޔާން ދޭނަން: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައީސްއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން: ރައީސް ނަޝީދު

މެއި ހަޔެއްގެ ހަމަލާއަށް ފަންޑު ކުރި މީހުން އަދި ހޯދޭނެ: ނަޝީދު