ޖަލްސާގައި މީހުން މަދުވިޔަސް، މާލޭގެ 18 ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ނަގާނަން: ނަޝީދު

ރޭގެ ޖަލްސާއަށް ނުކުތް މީހުން މަދުވީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ނުހޯދިގެން: ރައީސް ނަޝީދު

މިނިމަމް ވޭޖް އާއި ސާވިސް ޗާޖު ދޭނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން: ނަޝީދު

މީހުން މަދުވީ އުއްމީދުތައް އަދި ފުރިހަމަނުކޮށް ނުދެވޭތީ: ނަޝީދު

މާލެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން މި ސަރުކާރަށްވެސް އަދި ކޮށް ނުދެވޭ: ނަޝީދު

ޖަލްސާގައި މީހުން މަދުވިޔަސް މާލޭގެ 19 ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ނަގާނެ: ނަޝީދު

މުޅި ޖީލަށް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި އަނިޔާދިން، އެއާލާއިން އަނިޔާގެ ވާހަކަދެއްކީމަ އަޑުއަހަން އުނދަގޫ: ރައީސް ނަޝީދު

ޖަލްސާއަށް މީހުން މަދުން ނިކުތަސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ނަޝީދު

ރަށްވެހި ފަތިސް އަލިވިލޭނީ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް: ނަޝީދު

ޑރ.މުއިއްޒުގެ ލަދުހަޔާތެއް ހުރިނަމަ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނުނިކުންނާާނެ: ރައީސް ނަޝީދު