އެމްޑީއެން އާއި ސަލަފު އުވާލަންޖެހޭކަމަށް ގަބޫލެއްނުކުރަން - ރައީސް ނަޝީދު

އަޅުގަނޑާއި ރައީސް ސޯލިހު ވާހަދައްކައިގެން ހައްލު ނުކުރެވޭނެ އެއްކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެ: ނަޝީދު

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނީ ކާކުތޯ އަދި ނުނިންމަން: ނަޝީދު

ތާޖް މަހަލްއަށް ނުދާނެ ކަމަށް ބުނީ ލައިލާއާ ނުލައި އެތަނަށް ނުދާން ވެގެން: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީއެން ވެސް ސަލަފު ވެސް އުވާލައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ކަން ކުރި މީހުންނަށް: ނަޝީދު

ރަނގަޅު އާއިލާއެއް ރޭވޭނީ ސިންގަލްކޮށް ތިބޭ މީހުންނަށް ހައުސިން ދީގެން: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް އިބްރާހީމާއި އަޅުގަނޑާ ދެމީހުން އެއްބަސްވާ ކޮންމެ ކަމެއްކުރާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވައިފި

ނިމުނު ދައުަރަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވީ 'ބީ ޕްލަސް' ރިޕޯޓެއް