މޯދީއާ ނަޝީދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ދަރަންޏާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޑިއާގައި ރައީސް ނަޝީދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ ދަރަނިން ސަލާމްތަވުމަށް

ގައުމެއްގެ އިސްތިގުލާލު ދެމެހެއްޓޭނީ ޑިމޮކްރަސީ އޮވެގެން: ނަޝީދު

ޗައިނާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނު ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ: ނަޝީދު

ނަފުތަރު އުފެދޭ ވާހަކަ ދައްކަން ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު