ޗުއްޓީއަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ކަރަންޓީނަށް

ޗުއްޓީއަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ކަރަންޓީނަށް

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު އައްޑޫ ސިޓީ ދާނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވިގެން: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު އައްޑޫ މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވޭނެ: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ މޭޔަރާއި ކައުންސިލާއެކު އައްޑޫ މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު އައްޑޫ މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވޭނެ: ނަޝީދު

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކެޑަމީ އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ބިން ބޭނުން ކުރުމަށް ނުވިސްނާ: ނަޝީދު

އައްޑޫގައި ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިމާރަތްކޮށްފައިވަނީ ނުވިސްނާ: ރައީސް ނަޝީދު

ފައުޒާން ވަކިވެގެން ދިޔައީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކުވައިދީފައި: ނަޝީދު

ސުކޫލުތައް ހުޅުވާއިރު ހުރިހާ ދަރިވަރުން ސުކޫލަށް ދިޔުން ވަރަށް މުހިންމު: ރައީސް ނަޝީދު