ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ނުސީދާކޮށް ރައީސް ސޯލިހުގެ ގައިކޮޅުގައި ޖައްސަވަމުން: ގާސިމް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން އޮންނާތީ ނަޝީދު ކަންބޮޑުވޭ: ގާސިމް

ދީނަށް އުޅުނު ނަމަވެސް ދިވެހީންކަން ހަދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ:ނަޝީދު

މުސްލިމުން ހެދުން އަޅަންޖެހޭނީ ރަސޫލާ އެންގެވި ގޮތަށް، އެއީ ނަޝީދު ވިދާޅުވާގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: ޑރ. އިޔާޒް

ދިވެހިން އުޅެމުންދިޔަ ގޮތް ބަދަލުކުރަން ބަޔަކު އެބައުޅޭ: ނަޝީދު

ރާއްޖެ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އަންނަނީ ކުރަމުން: ރައީސް ނަޝީދު

ދިވެހީން ހެދުން އަޅާ ގޮތް ބަދަލު ނުކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑު ލަސް، ފަރުވާކުޑަކަމާއި އަޅައިނުލުންވެސް އުޅޭ: ނަޝީދު

ސަރުކާރު ތެރޭގައި ލަސްކަމެއް އުޅޭކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ސަރުކާރުގައި ލަސްކަމެއް އުޅޭހެން އެބަ ހީވޭ: ނަޝީދު