ބަނގުރޫޓު ވުމުން އައިއެމްއެފް އިން ދޭ ޕްރޮގްރާމަށް ނުވަނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ހިއްކުން ހުއްޓާލުމަށް، ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ތާއީދު ކުރެއްވި އިރު، ގުޅީ ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވީ ރައީސް ނަޝީދު

ސުޕަ މެޖޯރިޓީގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައިގެން އެމްޑީޕީން ހުރީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮށްފަ: ނަޝީދު

ބަލި ގަބޫލުކުރަން ނޭނގިގެން އުޅެނީ ރައީސް ނަޝީދު, އަޅުގަނޑެއް ނޫން: ރޮޒައިނާ

ރައީސް ނަޝީދު، ހެލިކޮޕްޓަރާއި ސިފައިން ގެނައީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް: ޤާސިމް

އިންޑިއާ ސިފައިން މާލެ ވެސް އަރާފާނެ ކަމަށް ރައީީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ނަޝީދު ދިފާއު ކުރެއްވީ އިންޑިއާ، "މޯދީއަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ގޮވީމަ އަދި މާގިނަ ގޮތް ވާނެ"

މޯދީއަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ކިޔަންޏާ އަދި މާގިނަ ގޮތް ވާނެ: ނަޝީދު

ނަޝީދު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެއްވީ މަޖިލީހަށް ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވާ!

ގާނާ އަށް ނަޝީދު ބަދަލުވީ ވަކި އެއްޗެއް ނާންގާ: މަޖިލިސް