އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގު އޮތް ހިސާބެއް ބަލަން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ނަޝީދު އެދިލައްވާއިރަށް، ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި: މޫސަ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ ބަލާނަން، ބައެއް މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ބައެއް މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ: ނަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައި ބައެއް މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ ބަލައިފިނަމަ ބައެއް މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ: ނަޝީދު

ޕެންޝަނާއި ގުޅުންހުރި ބިލް އަނބުރާ ގެންދިޔައީ އިސްލާހުކުރަން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ: ނަޝީދު

އަދީބާ އެކު ޑީލް ހެއްދެވި ނަމަ ހެއްދެވީ ރައީސް ނަޝީދު: މަވޯޓާ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ވައްކަމާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް ހޯދަން ވާނީ ހުށަހަޅާފައި: ނަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ ބެލޭނެ، ބައެއް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ: ނަޝީދު