އަދި ހުށަހެޅީ އެންމެ ހަތަރު ބިލު، އިތުރު ބިލުތަކެއް ހުށަހަޅާނެހެން ހިޔެއްނުވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

މަޖިލީހުގައި ކުރާނެ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

ހިޖުރަ ކުރާ ދޫނިތަކުން ރިހަ ކައްކަން ނޫޅުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

މަޖިލިސް ތަޅުމުގެ މަސައްކަތް މަދުވެއްޖެ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްއެންޔޫ ފޮތް މައުރަޒަށް ރައީސް ނަޝީދު އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ފުލުހުންގެ އާ ގާނޫނާއެކު ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއަކީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން: ނަޝީދު

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ވަކިކުރަން އާ ގާނޫނު ތަންދޭ: ނަޝީދު

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވާނެ ވަޒީރަކު ހުންނާނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައިބުނޭ: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު، އެމްއެންޔޫގެ ފޮތް މައުރަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ހަވާލުކުރީ އިގްތިސޯދު ދެގުނަ ކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު