ފައިސަލަށް އިނގިރޭސި ކިޔަވައިދޭން ނަޝީދު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ އިރާލާ ދެ އިންތިހާބުން ބަލި ކުރުވީ ނަޝީދު: މާޒް ސަލީމް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ޗައިނާއަށް ނުވަދެވޭނެ - ނަޝީދު

ދެ އިންތިހާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވީ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދުތައް ނުފުއްދުމުން: ރައީސް ނަޝީދު

ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މެމްބަރުކަމުގެ މުސާރަ ނެގުން ހުއްޓާލައިފިން: ރައީސް ނަޝީދު

ރައްޔިތުންނަށް ވެވޭ ވައުދުތަކާ އެއްގޮތަށް ނުހިނގާނަމަ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: ނަޝީދު

ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މެންބަރުކަމުގެ މުސާރަ ނުނަގަން: ނަޝީދު

ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މެމްބަރު ކަމުގެ މުސާރަ ނުނަންގަވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މައްސަލަތަކަށް ވަނުމުގެ ދައުރެއް ޗައިނާގެ ނޯންނާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ގޮޓަބަޔަ ފިއްލަވަން މަގުފަހިކޮށް ދިނިން: ނަޝީދު