ކޮވިޑް-19 އަށްޓަކައި މާލެ ލުއިކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކެން: ރައީސް ނަޝީދު

މާލެ ދޫކޮށް ރަށަށް ބަދަލުވާން އީސަ ގޮވާލެއްވި ގޮވާލެއްވުން ނަޝީދު ދިފާއުކުރައްވައިފި

އޭރުވެސް މިހާރުވެސް މިނިވަން ވިޔަފާރިއަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައެއް ނުދެކެން: ނަޝީދު

އީސަގެ ވާހަކަތައް ނަޝީދު ދިފާއު ކުރައްވައިފި، ވިދާޅުވީ ބަސްތައް ރަނގަޅު ނުވި ނަމަވެސް ވާހަކަ ރަނގަޅު ކަމަށް!

މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ވައުދުތައް ރިވައިޒު ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ރިސޯޓްތައް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ- ރައީސް ނަޝީދު

ރިސޯޓްތައް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ- ރައީސް ނަޝީދު

ރަށަށް ދިޔުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މެންބަރު އީސަ ދެއްކެވި ވާހަކަ ރަނގަޅު: ނަޝީދު

ކޮވިޑް-19: މެމްބަރުން ވިސްނަވަނީ ރާއްޖެ އަނބުރައިލަން: ނަޝީދު