ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގާނޫނު ހެދޭނެ، އެކަމުގައި އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މައްސަލައެއް ނެތް، ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަނީ އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ގެއަށް ލައިގެން ކާއެއްޗެހި ހޯދާކަށްނޫން: ނަޝީދު

ވިސްނުން އިސްނުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖޭގައި ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ: ނަޝީދު

ރަނގަޅާއި ނުބައިގެ ޚިޔާލުތަފާތުވެ، އިންތިހާއަށް ގޮސްފި – ރައީސް ނަޝީދު

ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކު އުޅެވެން ޖެހޭނެ، ނޫނީ ހަނގުރާމައިގެ އައްސޭރިއަށް ގޮސްފާނެ: ނަޝީދު

ބުއްދިވެރިކަމާއެކު ކަންކަން ނުކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެވެސް 'ހަނގުރާމައިގެ' ތެރެއަށް ވެއްޓިދާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓްގެ ބޭރުގަނޑާއެކު ނަޝީދު: މި ވިސްނުމަށް ޖާގަ ދެވިގެން ނުވާނެ!

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނުލިބޭ ނަމަ ދަރިން މަގުން ކައްސާލައިގެންދޭ: ނަޝީދު

އެއްވެސް މީހަކު އަމިއްލަ ރަށް މަތިން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީއެންއަށް ވެސް ހައްދުފަހަނައެޅި މީހުންނަށް ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު