ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ދިވެހިން ބާކީ ނުކުރަން ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

ނަޝީދު، ޔާމީނަށް: އިންޑިއާ އައުޓަކަށް ތާއީދެއް ނެތް, ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ދިވެހިން ބާކީ ނުކުރޭ!

އިންޑިއާ އައުޓަކަށް ތާއީދެއް ނެތް, ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ދިވެހިން ބާކީ ނުކުރައްވާ: ނަޝީދު

އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކެމްޕޭނަށް ދިވެހިންގެ ތާއިދެއްނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނުގެ ސަބަބުން ދިވެހިން ބާކީވެ ނިކަމެތި ވާނެ: ނަޝީދު

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަށް މީހަކު ނުނިކުމޭ، ތާއީދެއް ނެތް: ނަޝީދު

މި ދައުރަށް ހުށަހަޅަން ގަސްތުކޮށްފައިވާ 22 ބިލުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅުނީ އެންމެ ދެ ބިލު: ރައީސް ނަޝީދު

މި ދައުރަށް ހުށަހަޅަން ގަސްތުކޮށްފައިވާ 22 ބިލުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅުނީ އެންމެ ދެ ބިލު: ރައީސް ނަޝީދު

ސްރީލަންކާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ރައީސް ނަޝީދު ބެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ: މަޖިލިސް އިދާރާ

ނަޝީދު، ރާޖަޕަކްސައަށް ރާއްޖޭން ހިމާޔަތްދީ ސޮނެވާގައި ބަހައްޓަން އުޅޭ ވާހަކަ ދޮގެއް ނުކުރި!