އެމްޑީޕީގެ މިސްރާބު އޮޅުނީ ރައީސް ނަޝީދު ނެތީމަ: އިމްތިޔާޒް

މާދަމާގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރާނީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނަމަ: ނަޝީދު

ނަޝީދު ބަރުލަމާނީ ކަރުދާސް: ދާއިރާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންނާއި ފްލޯ ކުރޮސްކުރާ މެންބަރުން ވަކި ކުރެވޭނެ!

މާދަމާ ޖަލްސާ ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާނީވެސް އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފައި، އާދެވޭނަމަ: ނަޝީދު

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އަދި ނަން ނުފޮނުވާ: ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ އައު މައިނޯރިޓީ އަކީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް- ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ މިދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ހޫނުވެ މެދުކަނޑާލައިފި. މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިޔައިރު 61އިންސައްތަ މަސައްކަތް ހުރީ ނުނިމި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ނިންމައި މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް މަގުބޫލު

ކެމްޕެއިން ކުރައްވާ މެންބަރުން އެކުރައްވަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތެއް: ނަޝީދު

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރެއަށް ބޭރު ގައުމުތައް ނުވެއްދުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސް އަށް ތާއީދުކުރައްވަން އެދިވަޑައެއްނުގަންނަވާ: ނަޝީދު

އިންތިހާބުގެ ތެރެއަށް އެހެން ގައުމުތައް ނުވެއްދުމަށް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި