ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ އެއް ލައްކަ ޑޯޒްއަކީ އިންޑިއާގެ ހަދިޔާއެއް: ނަޝީދު

އިންޑިއާއިން ދޭ ވެކްސިނަކީ ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމުގެ ފެށުން: ރައީސް ނަޝީދު

އިންޑިއާ އިން ވެކްސިން ލިބުމަކީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ނައްތާލުމުގެ ފެށުން: ނަޝީދު

އިންޑިއާއިން ވެކްސިން ލިބުމަކީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ނައްތާލުމުގެ ފެށުން: ނަޝީދު

އިންޑިއާ އަކީ އަހަރުމެންނަށް ފުރަތަމަ އެހީތެރިވާ އަދި ބަރޯސާވެވޭނެ އެކުވެރިއެއް: ނަޝީދު

މޫދަށް ކުނި އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔޯގޭސް އުފެއްދިދާނެ: ނަޝީދު

އިންޑިއާއިން ދޭ ވެކްސިނަކީ ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމުގެ ފެށުން: ނަޝީދު

ކަނޑަށް ކުނި އަޅާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ބޭނުންވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ރިސޯޓުތަކުން ކަނޑަށް ކުނި އެޅުމަށްވުރެ ރަނގަޅު ހައްލު ހުންނާނެކަން ޔަގީން: ނަޝީދު

ޗުއްޓީއަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ކަރަންޓީނަށް