ވީއައިއޭ އަކީ ހިލޭ އެޅެން އޮތްތަނެއް: ނަޝީދު

ދުއާއަކީ ޔާމީނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ލުޔެއް ލިބި މިނިވަންވުން: ނަޝީދު

ވެލާނާ އެއާޕޯޓު ހިލޭ އެޅެން އޮތް ކަމުގައި ވިދާޅުވެ ނަޝީދު އިތުރުފުޅު ހައްދަވައިފި

ދުޢާއަކީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން: ރައީސް ނަޝީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ ހިލޭ އެޅެން އޮތް ތަނެއް: ނަޝީދު

ދުއާ ކުރާނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ލުޔެއް ލިބި މިނިވަން ވުމަށް: ނަޝީދު

ވެލާނާ އެއާޕޯޓު "ހިލޭ" އެޅެން އޮތް: ނަޝީދު

ގުދުރަތީ ރީތިކަން އެންމެ ބޮޑު އެއް އަތޮޅަކީ އައްޑޫ: ނަޝީދު

ގިނަ އެއާޕޯޓު އެޅުމާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަދައްކަވައިފި

އެއާޕޯޓް މަދުކަމުގެ ޝަކުވާތަކާ މެދު ނަޝީދު ނުރުހުންފާޅުކުރައްވައިފި