ރައީސް މައުމޫނު އަދި ނަޝީދު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް ނަޝީދު ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަވައިފި

އެކްޒިޓް ޕޯލުން ކުރި ހޯދުމުން މޯދީއަށް ނަޝީދު މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ކޯޓު ހުކުމުން ދޭން ނިންމާ ފައިސާއާމެދު ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ސުވާލު އުފައްދައިފި

ފައިސާ ދޭން ޖެހޭނީ އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހު: ނަޝީދު

މި ސަރުކާރު އައިފަހުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ފައިސާ ދޭން ކޯޓުތަކުން ނިންމައިފި:ނަޝީދު

ދައުލަތުން ދިނުމަށް ހުކުމް ކުރާ ފައިސާއަކީ، ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްތޯ އޭޖީ ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

އޭޖީ އިބްރާހީމް ރިއްފަތަކީ ވަރަށް ނަޒާހާތްތެރި ބޭފުޅެއް- ރައީސް ނަޝީދު

ކުންފުނިތަކަށް ދެނީ ދޭންޖެހޭ ފައިސާތޯ ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު