ގަސްތަކުގެ މައްސަލަ، ރައީސް ނަޝީދު ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އަމީނީ މަގުން ގަސް ނަގާ މައްސަލަ ރައީސް ނަޝީދު ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ

ރައީސް ނަޝީދު ހަފުތާ މަޖައްލާއެއް ނެރުއްވަން ފައްޓަވައިފި

ގަަސް ކަނޑާ މައްސަލައިގައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދު ނިންމަވައިފި

އަމީނީމަގު ގަސް ކެނޑުން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ކޯޓަށް

ނަޝީދު މަޖައްލާއެއް ނެރުއްވަނީ، ފުރަތަމަ އަދަދުގައި ޓެކުހުގެ ނިޒާމާއި ފޫޅުމައިދައިތަ އާބެހޭ ލިޔުމެއް

ލަންކާއަށް އެހީހޯދަން ސީވީއެފް އަދި ލަންކާ މިޝަންއާ ނަޝީދު ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

އަމީނީ މަގުގައި ހުރި ގަސްތައް ކަނޑާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހުރަހެއް ނާޅާނެކަމަށް އާރްޑީސީއިން ބުނެފި .

ނަޝީދު ޖަލުގައި މަރުވި މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމުން ބަލަން ފަށައިފި

ލަންކާއަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާއަށް ނަޝީދު އެ ގައުމަށް