ކޮންމެހެން ބާއްވަން ލާޒިމު ޖަލްސާތައް އޮންނާނެ: ނަޝީދު

ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް މަޖިލިސް ބޭއްވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ސަރުކާރު ބަންދު ވިޔަސް ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހޭ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނަން: ނަޝީދު

ބާއްވަންޖެހޭ ހާލަތުގައި މަޖިލިސް ބާއްވާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނެތް: ނަޝީދު

ރިސޯޓުތަކުން މުވައްޒަފުން ކަނޑާތީ ނަޝީދު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މިވަގުތު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމަކީ ޒިންމާދާރު ކަމެއް ނޫން: ނަޝީދު

އިންތިހާބީ ފަރުވާ ހޯދޭނެ ތަނަކީ މަޖިލިސް: ނަޝީދު

އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގައި ފަރުވާއެއް ހޯދައި ދެވޭނީ މަޖިލީހަށް – ރައީސް ނަޝީދު

އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގައި ފަރުވާއެއް ހޯދައި ދެވޭނީ މަޖިލީހަށް – ރައީސް ނަޝީދު