އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އިތުރު ޕާޓީއަކަށް ތާއީދެއްނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އިތުރު ޕާޓީއަކަށް ތާއީދެއްނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހައްލުހޯދައިދެވޭނީ އެމްޑީޕީ އަށް: ނަޝީދު

ޖަލްސާގައި މީހުން މަދުވިޔަސް، މާލޭގެ 18 ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ނަގާނަން: ނަޝީދު

ރޭގެ ޖަލްސާއަށް ނުކުތް މީހުން މަދުވީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ނުހޯދިގެން: ރައީސް ނަޝީދު

މިނިމަމް ވޭޖް އާއި ސާވިސް ޗާޖު ދޭނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން: ނަޝީދު

މީހުން މަދުވީ އުއްމީދުތައް އަދި ފުރިހަމަނުކޮށް ނުދެވޭތީ: ނަޝީދު

މާލެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން މި ސަރުކާރަށްވެސް އަދި ކޮށް ނުދެވޭ: ނަޝީދު

ޖަލްސާގައި މީހުން މަދުވިޔަސް މާލޭގެ 19 ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ނަގާނެ: ނަޝީދު

މުޅި ޖީލަށް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި އަނިޔާދިން، އެއާލާއިން އަނިޔާގެ ވާހަކަދެއްކީމަ އަޑުއަހަން އުނދަގޫ: ރައީސް ނަޝީދު