ނަޝީދު ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ދައްކަނީ، ހުޅަނގުން ހިންގާ ޖަރީމާއެއްގެ ދަށުން - ނިހާން

ޙިސާން ޙުސައިންގެ އަބުރު ކަތިލަން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ފިނޑި ޢަމަލެއް: ރައީސް ނަޝީދު އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ޙިސާނަށް އެބައޮތް: ރައީސް ނަޝީދު

އަޅުގަނޑުގެ ވަކީލު ހިސާންގެ އަބުރު ނަގައިލުމަށް ހިންގަނީ ފިނޑި އަމަލެއް، ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް: ނަޝީދު

ހިސާންގެ މައްޗަށް ކުރެވެނީ ދޮގު ތުހުމަތެއް، އިތުބާރު އެބަ އޮތް: ނަޝީދު

ހިސާންގެ ދިފާޢުގައި ނަޝީދު ނިކުމެއްޖެ

ގޮތް ނިންމާނީ މަޖިލީހުން، ކަންކުރާނީ ސަރުކާރުން: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ނަޝީދު ދުވާފަރަށް

ރަށު މީހަކަށް ވެގެން ވަކި މީހަކަށް ވޯޓް ދޭކަށް ނުޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

މަޖިލީހުގައި ވަކި ފަރުދަކު ކަމެއް ކުރަން އުޅުނީމަ އެކަމެއް ކާމިޔާބެއް ނުވޭ: ނަޝީދު

ރަށު މީހާއަށް ވުމުން އާއިލާ މީހާއަށް ވުމުން ވޯޓު ދޭކަށް ނުޖެހޭ- ރައީސް ނަޝީދު