މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ގުދުރަތީ ހައްލު ގެނައުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް: ނަޝީދު

ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް ލަސްވާ ވާހަކައެއް ނުދަންނަވަން: ނަޝީދު

މަޝްއޫރުތަކުގައި ލަސްތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް ނުބުނަން: ނަޝީދު

ސަރުކާރު މަޝްރޫއުތައް ލަސްވާ ވާހަކަ ނުބުނަން: ރައީސް ނަޝީދު

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާހު ކުރުން ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާހު ނުވާތީ ރައީސް ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

މާކަނާ ޝޯގެ ދިފާއުގައި ރައީސް ނަޝީދު

މާކަނާ ޝޯގެ ކޮންޓެންޓް އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު، މާކަނާ ޝޯގެ ދިފާއުގައި

ރައީސް ނަޝީދު މާކަނާޝޯގެ ދިފާއުގައި!