މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތް ކުރި: ނަޝީދު

ރަފީގެ ގްލޯބަލް ޔޫތް ޕީސް އެމްބެސެޑަރ ޕްރޮގްރާމުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް ނަޝީދު

ޖީވައިޕީއޭގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނަކަށް ރައީސް ނަޝީދު

ޖީވައިޕީއޭ ޕްރޮގްރާމުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކަށް ނަޝީދު

ޖީވައިޕީއޭގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ހަމަޖައްސަވައިފި

މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުން ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތް ކުރި: ނަޝީދު

ޖީ.ވައި.ޕީ.އޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ހަމަޖައްސަވައިފި

މަޖިލީހަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ސަރުކާރުތަކުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރޭ: ނަޝީދު

ގްލޯބަލް ޔޫތު ޕީސް އެމްބެސެޑަ ޕްރޮގްރާމުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް ރައީސް ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ 4 މެންބަރަކު ޑީއާރުޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ދަނީ ވާހަކަދައްކަވަމުން: ނަޝީދު