އެމްޑީޕީ ނޫން ބަޔަކަށް ލާމަރުކަޒީ ތަރައްގީގެ ވިސްނުމެއް ނޭނގޭނެ، ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރެވޭނީ ވެސް އެމްޑީޕީއަށް: ނަޝީދު

ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ މުޅި ރާއްޖެތެރެ އުވާލަން: ނަޝީދު

10 ބިލިއަން ރުފިޔާ ގަށާނެ ކޮންކްރިޓް މެޝިނެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

ސަރުކާރުގެ ވެރިން ދިން އެއްޗަކަށް ރުހިގެން ތިބެން ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުމެއްނުވޭ: ނަޝީދު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައެއް ނުވޭ: ނަޝީދު

އިންޑިއާއިން އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް ދޭހަވި ވާހަކަތަކުން ނަޝީދު ހޫނުފެނަށް

އޮބަހައްޓައި ތޮއްޖައްސައިގެން ލިބޭނެ ތަރައްގީއެއް ނޯންނާނެ: ނަޝީދު

ޗިނާއިން ކުރަމުން އަންނަ އުމްރާނީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާލައި އެ އެގްރީމަންޓުތައް އުވާލައިގެންނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ނުގެންދާނަން: ނަޝީދު

މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަ ކުށްވެރި ކުރަން ޖެހޭ: ސައީދު