ރަށު މީހަކަށް ނުވެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވިއްޔާ މާ ބުއްދިވެރިވާނެ: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ޕީޕީއެމާ ވާދަކުރައްވައިފިނަމަ ބަލި ކުރާނަން: އަދުރޭ

ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީން ވަކިވާން ހުށަހަޅައިގެން އުޅެނީ އެންމެ ދެތިން ހަތަރު މީހަކު: ނަޝީދު

އައްޑޫ ކައުންސެލަރުންގެ އެންމެ މުހިއްމު ވައުދަކަށް ވާން ޖެހޭނީ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރުން: ނަޝީދު

ކަންކަން ލަސްވަނީ ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބަވާ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންގެ ސަބަބުން: ނަޝީދު

އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރަން ހިތްވަރުދޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ނަޝީދު

އަންހެން ކުދިން ހިތާނަ ކުރުމަކީ ޖިންސީ ގޯނާއެއް: ނަޝީދު

އަންހެން ކުދީން ހިތާނުކުރުމޭ ކިޔައިގެން ވެސް އެ ކުރަނީ ޖިންސީ އަނިޔާ: ރައީސް ނަޝީދު

ވާދަކުރަން އާދޭ، ބޮޑުތަނުން ބަލިކޮށްލާނަން: ނަޝީދު

ރައީސް ސޯލިހާއި އަޅުގަނޑާ ވާދަކުރެވޭނެ އެއްވެސް ސިޔާސީ ވެރިއެއް ނުހުންނާނެ: ނަޝީދު