ވެލިދޫ ވޯކްޝޮޕުން ވަގަށް ނެގި ސާމާނުތަކެއް ހޯދާ ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރްޞަތު ހަމަވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 20ގައި

ލީޑާސް ޑައިލޮގުގެ ތެރެއިން އޭސީސީއަށް ގާނޫނީ ބާރު ހޯދާ ދެވިދާނެ:ނަޝީދު

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ލޯނަރުތަކެއް ހޯދާ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާމާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެނީ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެނީ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރްޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މަތީދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި

މަތީދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި