ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު

ރެޝްފޯޑާ މެދު އަހަރެންވެސް ފަހްރުވެރިވަން: ކްލޮޕް

މުހިއްމު މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޕީކޭ ބާސެލޯނާއަށް ފާޑުކިޔައިފި