މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ދުއްވާލައި، އަބުރާއި އިއްޒަތް ނަގާލަން ކުރާ ދައުވާއެއް: އާޒިމާ

ކުރީ ސަރުކާރު ތަކުގައި، އަދި ވަކީން ޚާއްސަކޮށް، ރައީސް އަބުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބާރުގަދަ އިސް މަގާމުތަކެއް އަދާކުަރައްވާފައިވާ އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް، ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާއަކީ، އޭނާގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ދުއްވާލަން ނުވަތަ ދިރިއުޅުމަށް އުނދަގޫ ކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އަބުރާއި އިއްޒަތް ނަގާލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާއެއް ކަމަށް އާޒިމާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ.......
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ