ސެސްކް ފެބްރިގާސް

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އައި ސްޕެއިންގެ މިޑްފިލްޑަރު ސެސްކް ފެބްރިގާސް، ފްރާންސްގެ ލީގު ވަންގެ މޮނާކޯއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އާސިނެލްއަށް އެކުގައި ކުޅުނު ތިއެރީ އޮންރީ ކޯޗު ކޮށްދެމުން އަންނަ
ތަފުސީމް
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ