އާމިނަތު އާއިޝް މޫސާ އަޙްޝަމްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު

ގްރީންލައިޓް / އދ.މާމިގިލި ، އާމިނަތު އާއިޝް މޫސާ އަޙްޝަމް (00 އަހަރު) ގެ މައްޗައް ކަށުނަމާދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ  މިސްކިތުގަ އޮންނާނެއެވެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ