ކެރޭނެެއްގެ މައްޗަށް ކޮންޓެއިނާއެއް ވެއްޓި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ކެރޭނެެއްގެ މައްޗަށް ކޮންޓެއިނާއެއް ވެއްޓި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.
މިހާދިސާގައި ކެރޭނުގައި އިން އޮޕަރޭޓަރަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްްލުންތަކެއް ލިބި ވަނީ ފަރުވާާހޯދާފައެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުއެވެ.
އިތުރުތަފްސީލު އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ