ތިލަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ މާސްޓާ ޕްލޭން ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ.

ތިލަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ މާސްޓާ ޕްލޭން ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންގައި ވާގޮތުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފެބްރުއަރީ 28 ގެ ކުރިން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.
މުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް އުނދަގުލެއް ދަނީ ކުރިމަތިވުމުންނެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފައި ވަނީ މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ކުޑަވުމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެވޭނީ ތިލަފުށީގައި ބަނދަރެއް ހަދައިގެންނެވެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ